Ogłoszenie o zamówieniu na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas zawodów tanecznych organizowanych w Gdyni.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

15/09/2017    S177    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 177-362637
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych organizowanych w IV kwartale 2017 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.74.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją zawodów tanecznych (zwanych dalej „Zawodami”), organizowanych przez Wykonawcę w IV kwartale 2017 roku na hali (zwanej dalej „Halą”) znajdującej się na terenie Gdyni. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami, itp.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 3.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 – usługi w zakresie promocji. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją zawodów tanecznych (zwanych dalej „Zawodami”), organizowanych przez Wykonawcę w IV kwartale 2017 roku w hali (zwanej dalej „Halą”) znajdującej się na terenie Gdyni. Charakterystyka Zawodów: Zawody mają trwać co najmniej 2 dni i odbywać się w zadaszonej hali na terenie Gdyni. Muszą odbywać się w konkurencjach dziecięcych, młodzieżowych i dla dorosłych. Podczas zawodów musi się odbyć co najmniej jeden pokaz tańca dla widowni. W zawodach musi wziąć udział co najmniej 500 zawodników z co najmniej 15 państw.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami,
3) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na koszulkach reklamowych wręczanych uczestnikom Zawodów (miejsce ekspozycji zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w ofercie),
4) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na upominkach (np. torbach, przypinkach) dystrybuowanych podczas trwania Zawodów,
5) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Zawodów wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
6) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (jedna strona) w folderze – programie Zawodów wręczanym uczestnikom podczas trwania Zawodów,
7) eksponowaniu 10 szt. flag typu winder z napisem „Gdynia” wykonanych z tkaniny poliestrowej przed wejściem do Hali podczas trwania Zawodów,
8) zamieszczeniu min. 200 szt. plakatów reklamujących Zawody z logo „Gdynia sport” w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Zawodów,
9) eksponowaniu 5 szt. roll-upów z logo „Gdynia sport” wykonanych tkaniny banerowej w Hali podczas trwania Zawodów,
10) eksponowaniu 1 szt. balonu reklamowego z logo „Gdynia sport” o min. wysokości 3 m przed wejściem do Hali,
11) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na min. 6 szt. gablot typu citylight, które będą eksponowane na terenie Gdyni przy organizacji Zawodów,
12) eksponowaniu filmu reklamowego Zawodów z logo „Gdynia sport” (z częstotliwością wskazaną przez Wykonawcę w ofercie) na ekranie ledowym umieszczonym na terenie Gdyni, od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Zawodów,
13) umieszczeniu 4 szt. kasetonów z napisem „Gdynia” w Hali, podczas trwania Zawodów,
14) umieszczeniu 2 szt. flag z napisem „Gdynia” wykonanych z tkaniny poliestrowej, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, w czasie trwania Zawodów,
15) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub informacji o Mieście Gdynia jako Partnerze Strategicznym Zawodów w publikacjach prasowych drukowanych w związku z promocją Zawodów,
16) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub informacji o Mieście Gdynia jako Partnerze Strategicznym Zawodów w internecie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim w związku z promocją Zawodów,
17) umieszczeniu zapowiedzi o Zawodach w radiu lokalnym, związku z promocją Zawodów,
18) zamieszczeniu logo „Gdynia sport” na stronie internetowej Zawodów wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Zawodów, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Zawodów, itp.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gdyńskiego Centrum Sportu polegają między innymi na:
1) umieszczeniu baneru promującego według wskazań Zamawiającego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu, itp.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 3.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na usłudze promocji podczas imprezy sportowej, która w swoim zakresie miała zawody taneczne, o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,
4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 22 ust. 2.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 15.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.09.2017