Ogłoszenie o zamówieniu na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski w Gdyni.

22/09/2017    S182    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 182-372942
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski organizowanego w IV kwartale 2017 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.75.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski w halowej dyscyplinie sportu (zwanego dalej „Meczem”), organizowanego przez Wykonawcę w IV kwartale 2017 roku w Gdyni. Charakterystyka Meczu: W Meczu musi wziąć udział seniorska reprezentacja Polski w sporcie halowym. Mecz musi odbywać się na obiekcie zadaszonym w mieście Gdynia (zwanym dalej „Halą”). Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu,
2) umieszczeniu logo „Gdynia Sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Meczu np.: plakaty, bilety itd.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski w halowej dyscyplinie sportu (zwanego dalej „Meczem”), organizowanego przez Wykonawcę w IV kwartale 2017 roku w Gdyni. Charakterystyka Meczu: W Meczu musi wziąć udział seniorska reprezentacja Polski w sporcie halowym. Mecz musi odbywać się na obiekcie zadaszonym w mieście Gdynia (zwanym dalej „Halą”).
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu,
2) umieszczeniu logo „Gdynia Sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Meczu np.: plakaty, bilety, zaproszenia, materiały prasowe, akredytacje i inne,
3) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na 6 bannerach reklamowych o wielkości 2m x 1m (dł. x wys.), wykonanych z materiału banerowego poliestrowego, eksponowanych w drugim planie Hali, podczas trwania Meczu,
4) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na parkiecie w pasie bezpieczeństwa na środku boiska Hali, gdzie odbędzie się Mecz,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych w Hali,
6) eksponowaniu 3 szt. balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni o wysokości min. 4m przed Halą, podczas trwania Meczu,
7) umieszczenie 2 flag z logo Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie odbędzie się Mecz,
8) umieszczenia 6 szt. standów typu roll-up, z logo Miasta Gdynia wykonanych z tkaniny banerowej, eksponowanych w Hali, podczas trwania Meczu,
9) umieszczeniu 15 szt. flag typu winder o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, na zewnątrz Hali, podczas trwania Meczu,
10) zamieszczeniu plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Meczu,
11) przekazywaniu przez spikera informacji (minimum 10 razy podczas Imprezy), iż Mecz jest wspierany przez Miasto Gdynia,
12) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na bandach elektronicznych (10 % czasu reklamowego) ustawionych wokół boiska Hali, podczas trwania Meczu,
13) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na 2 ekranach (10 % czasu reklamowego) umieszczonych na Hali, podczas trwania Meczu,
14) umieszczeniu minimum 10 logotypów „Gdynia sport” na ściankach sponsorskich wykorzystywanych w związku z Meczem,
15) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Meczu,
16) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Mecz, która zostanie opublikowana w prasie o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim,
17) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Mecz na portalu internetowym o charakterze sportowym, przy organizacji Meczu, itd.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu baneru promującego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanym przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, itd.
3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Meczu dla celów promocyjno – reklamowych jednostki Zamawiającego,
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia znajdują się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Meczu, nie później niż do dnia 31.12.2017 roku.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Gdynia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek zamówienia jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenie nie mniejszą niż 200 000 PLNł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,
4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
6) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług,
7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01) w dniu 31.10.2017 r. o godz. 10.00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 22.09.2017
Data udostępnienia informacji: 22.09.2017