Ogłoszenie o zamówieniu na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

20/01/2018    S14    - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 014-028797
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni w pierwszym półroczu 2018 roku.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy biegowej (półmaratonu) (zwanej dalej „Imprezą”), organizowanej przez wykonawcę w pierwszym półroczu 2018 roku na terenie Gdyni (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).
2. Charakterystyka Imprezy: Impreza musi trwać co najmniej 2 dni, w skład Imprezy musi wchodzić bieg główny to jest: półmaraton (bieg na dystansie 21.097,5 m) oraz inne biegi w tym: sztafety półmaratońskie (bieg na dystansie 21.097,5 m składający się z drużyn trzyosobowych) oraz biegi dziecięce i młodzieżowe na krótszych dystansach. Wszystkie trasy biegów muszą przebiegać przez centrum miasta Gdyni. Trasa półmaratonu musi posiadać atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3 ust. 4 i 5)
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy biegowej (półmaratonu) (zwanej dalej „Imprezą”), organizowanej przez wykonawcę w pierwszym półroczu 2018 roku na terenie Gdyni (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).
2. Charakterystyka Imprezy: Impreza musi trwać co najmniej 2 dni, w skład Imprezy musi wchodzić bieg główny to jest: półmaraton (bieg na dystansie 21.097,5 m) oraz inne biegi w tym: sztafety półmaratońskie (bieg na dystansie 21.097,5 m składający się z drużyn trzyosobowych) oraz biegi dziecięce i młodzieżowe na krótszych dystansach. Wszystkie trasy biegów muszą przebiegać przez centrum miasta Gdyni. Trasa półmaratonu musi posiadać atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) Przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w nazwie Imprezy,
2) Umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) Umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy będą mogli pobrać ze strony internetowej Imprezy,
4) Umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5) Umieszczeniu logo lub nazwy Miasta Gdyni na gadżecie (np. na saszetce biodrowej, czapce z daszkiem lub innych) dołączonym do w pakietu startowego wręczanego uczestnikowi Imprezy,
6) Umieszczenie logo lub nazwy Miasta Gdyni na rękawie koszulek reklamowych dla osób pracujących podczas Imprezy (inne miejsce ekspozycji zgodnie z ofertą wykonawcy),
7) Umieszczenie logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
8) Umieszczenia minimum 2 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze zawodów Imprezy mieszczącym się w obiekcie zamkniętym np. hali sportowej na terenie Gdyni,
9) Umieszczenie logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. bannerów (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.)) wyprodukowanych przez wykonawcę rozmieszczonych w strefie mety na Terenie Imprezy,
10) Montażu i demontażu banerów reklamowych Miasta Gdynia dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas Imprezy w ilości nie mniejszej niż 40 metrów bieżących (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.),
11) Montażu i demontażu balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas Imprezy w strefie startu (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka biegowego w ilości 3 sztuk.
4. Obowiązki wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) Umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy,
2) Umieszczeniu postów promujących wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Imprezy, w okresie obowiązywania umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3 ust. 4 i 5)
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Imprezy, jednak nie później niż do dnia 30.6.2018 roku.
Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Gdynia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na usłudze promocji podczas imprezy sportowej która w swoim zakresem obejmowała półmaraton (bieg na dystansie 21.097,5 m) o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) w sytuacjach,gdy zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych w Rozdziale 22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100). Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ. Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwaną dalej Ustawą((tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 22.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2018 10:25 Dodanie informacji Marzena Angielczyk