Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenie nr 500026747-N-2017 z dnia 11-09-2017 r.
 
Gdynia: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni.
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni.
Numer referencyjny  GCS.DZPI.2711.18.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
 
II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni trawiastej w strefie funkcjonowania urządzeń siłowni w Gdyni na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, wykonanym przez Bartłomieja Figur biuro projektowe KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne, pod nazwą Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej w Gdyni, dz. 988 (stanowiącym załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 8 do zaproszenia do negocjacji), 2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci: a) urządzenia o nazwie: narciarz – 1 komplet- urządzenie poprawia krążenie oraz koordynację ruchową; b) urządzenia o nazwie: wyciąg górny – 1 komplet – urządzenie umożliwia ćwiczenia ogólne górnych partii mięśni; c) tablicy informacyjnej z regulaminem o wymiarach tarczy tablicy 70x50cm, zamontowanych do słupków stalowych o wysokości 180 cm. Tablica posadowiona na fundamentach z betonu min C16/20. Konstrukcja nośna tablicy ma być zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana lakierem akrylowym w kolorze oferowanym przez producenta nawiązującym do kolorystyki urządzeń. Obok regulaminu placu oraz instrukcji korzystania z urządzeń musi się znaleźć logo Gdynia Sport 2) wykonanie nawierzchni trawiastej w rejonie stref funkcjonowania urządzeń siłowni oraz w miejscach, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji). 3) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 3. Urządzenia siłowni zewnętrznej opisane w ust. 2 pkt 1 lit. a) do b) oraz tablica z regulaminem siłowni muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. 4. Nawierzchnia opisana w ust. 2 pkt. 2 musi być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” i PN-EN 1177:2009 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”. 5. Urządzenia siłowni zewnętrznej oraz tablica z regulaminem muszą być zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty betonowe należy przysypać nawierzchnią. 6. Każde urządzenie opisane w ust. 2 pkt 1 lit. a) do b) musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania oraz logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym z załącznika nr 7 do zaproszenia do negocjacji. Takie same logo Gdynia Sport musi posiadać tablica informacyjna z regulamin siłowni opisany w ust. 2 pkt 1 lit. c). Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji– księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport.
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV:
45200000-9,
45100000-8
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni.” - znak sprawy: GCS.DZPI.2710.66.2017, Ogłoszenie o zamówieniu nr 573817-N-2017 z dnia 18.08.2017 r., nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 12.09.2017
Data udostępnienia informacji: 12.09.2017