Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni

14/04/2018    S73    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

2018/S 073-161500
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.22.2018
II.1.2)Główny kod CPV
37410000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń Street Workout wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaszczystej w Gdyni przy ul. Melisowej w dzielnicy Dąbrowa na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą „Projekt Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanej SIWZ), opracowaną przez firmę Sławomira Skiba „S&S Doradztwo Budowlane” z siedzibą w Koleczkowie, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ).
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45212200
45100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń Street Workout wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaszczystej w Gdyni przy ul. Melisowej w dzielnicy Dąbrowa na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą „Projekt Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanej SIWZ), opracowaną przez firmę Sławomira Skiba „S&S Doradztwo Budowlane” z siedzibą w Koleczkowie, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ).
2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń do ćwiczeń Street Workout opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci:
a) urządzenia do uprawiania sportów typu „street workout” - 1 komplet – zestaw do ćwiczeń nr 1 składający się z kilku połączonych elementów takich jak: dwie drabinki poziome, drabinka półskośna, drabinka pionowa, drążek typu gąsienica, rura poledance, lina do wspinania na wysięgniku, wieża, koła gimnastyczne, poręcze równoległe, ławeczka skośna do ćwiczeń, poręcze równoległe, słupki i drążki do złożenia urządzeń w zestaw; 1 komplet – zestaw do ćwiczeń nr 2 składający się z poręczy niskich,
b) tablicy informacyjnej z regulaminem o konstrukcji ramy stalowej ocynkowanej i malowanej, o tarczy tablicy wykonanej z blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego o wymiarach 70 x 50 cm, zamontowanej do słupków stalowych o wysokości ok. 170 cm. Tablica powinna zostać posadowiona za pośrednictwem fundamentów betonowych. Konstrukcja nośna tablicy ma być zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana lakierem akrylowym w kolorze oferowanym przez producenta nawiązującym do kolorystyki urządzeń. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym. Obok regulaminu placu oraz instrukcji korzystania z urządzeń musi się znaleźć logo Gdynia Sport. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji– księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport,
2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej, piaszczystej o łącznej powierzchni ok. 152 m2, złożonej z następującej konstrukcji:
a) frakcja 0,5-12 mm – warstwa użytkowa z piasku o grubości 40 cm,
b) geowłóknina separacyjna.
3) dostawę i montaż ławek parkowych – 2 sztuki, o konstrukcji stalowej, siedziska oparcia i podłokietniki drewniane, ławki mocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta,
4) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
5) wykonanie robót ziemnych,
6) wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 x 100 cm posadowionych na betonowej ławie fundamentowej,
7) wykonanie trawników dywanowych siewem,
8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) należycie wykonał co najmniej dwie dostawy wraz z montażem elementów i konstrukcji do uprawiania sportów na wolnym powietrzu za łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 PLN brutto każda z dostaw, o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
b) dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych w Rozdziale 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2018
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.04.2018
Data udostępnienia informacji: 16.04.2018