Wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1. Zamawiający
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Katarzynę Gruszecką – Spychałę – wiceprezydenta Miasta Gdyni
1.2. Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Polityki Gospodarczej
1.3. Postępowanie prowadzone jest do kwoty 30 000 Euro.

2. Informacje o projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie
2.1. Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, zwanego dalej Projektem.
2.2. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.3. Nr Projektu: RPPM.05.02.01-22-0001/17-00.
2.4. Okres realizacji projektu: 03.04.2017r. do 31.10.2018r.

3. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Przedmiot zamówienia
4.1. CPV 85147000-1– Usługi zdrowotne świadczone dla firm
4.2. Zamówienie podzielone zostało na 3 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.3.1. Część 1: przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy.
4.3.2. Część 2: przeprowadzenie kompleksowych badań kwalifikujących do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób i mienia
4.3.3. Część 3: przeprowadzenie badań lekarskich kwalifikujących do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikację przyspieszoną na kierowcę zawodowego.
4.4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.4.1. Część 1:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, obejmujących badanie morfologiczne krwi oraz badanie okulistyczne wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla 39 uczestników projektu kierowanych do udziału w kursie zawodowym bądź do odbycia stażu zawodowego.
2. Badania będą wykonywane przez uprawnionych lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067).
4.4.2 Część 2:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla 10 uczestników projektu badań lekarskich, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U.2015.2323). Badania lekarskie obejmują:
1) ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;
2) badania specjalistyczne okulistyczne, w zakresie oceny stanu narządu wzroku, przeprowadzane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.),
3) badania specjalistyczne psychiatryczne, w zakresie zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 oraz z 2015 r. poz. 1916), oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
4) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania lekarskiego, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2. Badania lekarskie muszą być przeprowadzone przez uprawnionych lekarzy.
3. Badanie lekarskie zakończone zostaną wydaniem orzeczenia lekarskiego i psychologicznego ze wskazanym terminem ważności.
4.4.3. Część 3:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 badania lekarskiego kwalifikującego do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 – t.j. z późń.zm):
1) badanie okulistyczne;
2) badanie psychologiczne;
3) badanie przez lekarza medycyny pracy posiadającego uprawnienia do badania kierowców.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.    
4.6. Usługi medyczne wskazane w zapytaniu ofertowym będą wykonywane na terenie Miasta Gdyni.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań lekarskich stanowiących przedmiot zapytania ofertowego w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze.
4.8. Badania lekarskie dla uczestników projektu odbywać się będą na podstawie skierowań wydawanych przez Zamawiającego. Skierowanie będzie zawierało miedzy innymi: opis stanowiska stażu bądź kursu zawodowego, w tym informacje na temat występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na danym stanowisku stażu lub kursu zawodowego. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
4.9. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania końcowych orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń według wzorów określonych w obowiązujących w tej mierze przepisach prawa.
4.10. Zaświadczenia te będą wystawiane w 2 egzemplarzach (jeden – otrzymuje uczestnik projektu, drugi – otrzymuje Zamawiający). Egzemplarz zaświadczenia dla Zamawiającego zostanie dostarczony Zamawiającemu łącznie z fakturą za wykonanie usługi.
4.11. Badania lekarskie wykonywane będą przez wykwalifikowany personel medyczny posiadający wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia.    

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
5.1. W części 1: od dnia podpisania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2018r.
5.2. W części 2: od dnia podpisania zamówienia do dnia 31 lipca 2018r.
5.3. W części 3: od dnia podpisania zamówienia do dnia 31 marca 2018r.

6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności leczniczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638- t.j.);
6.2. Wykonawca musi posiadać wpis do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6.3. Wykonawca musi dysponować personelem zdolnym do terminowego wykonania zamówienia w zakresie posiadanych uprawnień;
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:
6.4. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Sposób dokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca powinien przedłożyć:
7.1. Odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
7.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
7.3. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

8. Kryteria oceny ofert i sposób jej oceny
8.1. Kryterium oceny ofert – waga 100% cena
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C =  Cmin/Cof x 10
gdzie:
C min – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
C of – oznacza cenę w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
8.2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.3. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
8.4. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8.5. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
8.6. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Miejsce oraz termin składania ofert
9.1. Oferta powinna być przesłana:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty, podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, odpis z właściwego rejestru należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: politykagospodarcza@gdynia.pl wpisując w polu temat wiadomości: „Oferta na wykonanie badań lekarskich w ramach projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”"
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczona osobiście do Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pokój 04.
9.2. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.02.2018r. do godz.16.00.
9.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2018r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24; sala konferencyjna.
9.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.5. Termin związania oferty – 30 dnia od terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
10.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę sporządzona w języku polskim, której zawartość stanowić będzie formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 2  do niniejszego zapytania.
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdej części zapytania.
10.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
10.4. Oferty niekompletne, niezgodne z niniejszym zapytanie ofertowy bądź złożone przez Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu będą podlegały odrzuceniu.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy
11.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
11.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
11.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
11.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
12. Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie lub wytycznych które mają zastosowanie w projekcie.

13. Dodatkowe informacje
13.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Monika Antkowiak – tel. 58 668 20 16, e-mail: m.antkowiak@gdynia.pl. 
13.2. Z wybranym Wykonawcą wraz z umową na przeprowadzenie badań lekarskich zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

14. Załączniki
14.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
14.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
14.3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
14.4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
14.5. Załącznik nr 5 – Skierowanie na badania lekarskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 21.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2018 16:03 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.02.2018 16:01 Dodanie informacji Monika Antkowiak