Zapytanie ofertowe – zakup zabawek/ materiałów kreatywnych
Laboratorium Innowacji Społecznych
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej  - na zakup zabawek/materiałów kreatywnych  zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym Zamawiającego 

Zamawiający
1. Zamawiającym jest:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni, 81-451 Gdynia, przy Al. Zwycięstwa 96/98, posiadającym REGON 363799128,
 
2. Osoba do kontaktu w ramach zapytania:
Iwona Deyk
Tel +48 58 727-39-04
fax. +48 58 727-39-14
e-mail: i.deyk@lis.gdynia.pl
 
3. Godziny pracy 8.00–16.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy)           
 
ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem  zamówienia jest dostawa zabawek/materiałów kreatywnych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.), zgodnie z wymaganiami i ilościami określonymi w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1).
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zamówienia złożonego Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen i zobowiązuje się do realizacji dostawy po cenach określonych w złożonej ofercie.
4. Zamawiający wymaga, aby okres przydatności do użytku zaoferowanych zabawek i materiałów kreatywnych nie był krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
5. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od  dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Z zastrzeżeniem artykułów, których okres gwarancji jest dłuższy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w formularzu oferty lub na podstawie gwarancji producenta.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia odebrać z siedziby Zamawiającego uszkodzony towar i zwrócić go po rozpatrzeniu zgłoszenia (co do zasady w terminie 14 dni, z możliwością zastosowania innego terminu po uzyskaniu zgody Zamawiającego) do siedziby Zamawiającego
na swój koszt i ryzyko.
6. Wszystkie artykuły i materiały objęte zamówieniem muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nienoszące śladów otwierania, nie regenerowane,
nie poddane procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Artykuły oferowane przez Wykonawcę muszą spełniać obowiązujące normy i parametry dopuszczające
je do sprzedaży i używania na terenie Polski.
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku IV na terenie PPNT Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa będzie odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym konkretnego terminu dostawy. Wszelkie koszty dostawy i transportu ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje się ofertę dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres i.deyk@lis.gdynia.pl (skan dokumentów podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym), operatora pocztowego, kuriera lub dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  Oferta musi zawierać wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1.
5. Formularz Oferty powinien być ostemplowany pieczątką firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy  albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
7.  Oferty należy składać do dnia 17.11.2017 roku, do godziny 12.00.
Oferty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
ROZDZIAŁ 3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące (m. in. transport, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją zamówienia oraz wszystkie inne zadania i zobowiązania wynikające z zapisów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym i załączniku, a związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
3.  W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto i wartość każdego artykułu/materiału wskazanego w Formularzu oraz wartość netto, wartość brutto i VAT w złotych polskich (PLN) całości przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
ROZDZIAŁ 4. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena oferty brutto 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. W przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jedynym kryterium oceny ofert jest cena, jeżeli więc nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający może dokonać poprawienia oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
ROZDZIAŁ 5.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia lub narusza istotne zapisy przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie trwania postępowania zarówno przed terminem składania ofert, jak i po jego upływie w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:
1.  Formularz Oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 13.11.2017
Data udostępnienia informacji: 13.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2017 08:48 Korekta Aleksandra Dylejko