Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2017 roku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Ogłoszenie nr 70194 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.
Gdynia: Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2017 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2017 roku
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.31.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90680000-7 – usługi sprzątania plaż. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i przystani jachtowej położonych na terenie miasta Gdyni o łącznej długości około 10 km, z wyłączeniem miejsc wygrodzonych na prowadzenie działalności przez osoby trzecie. 3. Usługi dotyczą następujących plaż i terenów: 1) (Rejon A) Plaża Babie Doły (od wejścia nr 1 do wejścia nr 3), powierzchnia plaży – 24.575 m2, pow. terenów zielonych – 61.229 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 24 SIWZ, 2) (Rejon B) Plaża Oksywie (od wejścia nr 3 do wejścia nr 5), powierzchnia plaży – 10.000 m2, pow. terenów zielonych – 11.014 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 25 SIWZ, 3) (Rejon C): a) Plaża Śródmieście (od wejścia nr 6 do wejścia nr 11) łącznie z placem zabaw, budynkiem sanitarnym dla ratownika i drewnianymi trapami; powierzchnia plaży – 40.500 m2, powierzchnia terenów zielonych – 5.311 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 9-11 SIWZ, oraz Siłownia zewnętrzna na Bulwarze Nadmorskim – 162 m2, b) przystań jachtowa; powierzchnia przystani 10.320 m2, powierzchnia akwenu wodnego 37.000 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 26 SIWZ, c) teren położony przy Bulwarze Nadmorskim, obręb Gdynia nr 0026 Śródmieście, działka 3041 (poprzednio KM 134 obręb Gdynia działka nr 129/1) o łącznej powierzchni 1.426 m² - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 27 SIWZ, 4) (Rejon D) Plaża Redłowo - Kąpielisko Strzeżone (od wejścia nr 11 do 12), powierzchnia plaży 13.332 m2, pow. terenów zielonych 2.550 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 11-14 do SIWZ, 5) (Rejon E) Plaża Od Opaski Betonowej Do Cypla Redłowskiego (Klifu) (od wejścia nr 13 do wejścia nr 14), powierzchnia plaży – 15.119 m2, pow. terenów zielonych – 5.139 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 14-15 do SIWZ, 6) (Rejon F) Plaża Od Cypla Redłowskiego Do Mola w Orłowie (od wejścia nr 15 do wejścia nr 16), powierzchnia plaży – 6.528m2, pow. terenów zielonych – 6.352 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 16-17 do SIWZ, 7) (Rejon G) Plaża Od Mola w Orłowie z Wejściem na Plażę Przy ulicy Przebendowskich (od wejścia nr 16 do 18), powierzchnia plaży – 8.894m2, pow. terenów zielonych – 6.846 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 18-19 do SIWZ, 8) (Rejon H) Plaża Od Wjazdu Od Kolibek Do Granicy Administracyjnej Sopotu (od wejścia nr 18 do 20), powierzchnia plaży – 31.959 m2, pow. terenów zielonych – 19.866 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 20-23 do SIWZ, w granicach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ „Granice plaż i terenów objętych oczyszczaniem”. Razem powierzchnia plaż od Babich Dołów do granicy administracyjnej Sopotu wynosi ok. 150.907 m2, przystani jachtowej położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13 A (zwanej dalej „Mariną”) 10.320 m2, akwenu wodnego Mariny 37.000 m2, a pozostałych terenów tj. terenów zielonych, skarp, kamieni, schodów itp.– ok. 119.333 m2. Ogółem powierzchnia do oczyszczania – ok. 317.960 m2. 4. Charakterystyka i zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia: 1) Sprzątanie ręczne - (nie dotyczy terenu Mariny) – obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu objętego zamówieniem łącznie z glonami, wodorostami odkładającymi się wzdłuż linii brzegowej, drewnem, padliną, b) następnie zagrabienie i wyrównanie powierzchni piasku w miejscach występowania zagłębień i pagórków, c) zamiatanie schodów, d) mycie barier, ławek i balustrad (nie dotyczy mola w Orłowie), e) w rejonie plaży Gdynia Śródmieście zamiatanie drewnianych trapów, f) w rejonie plaży Gdynia Orłowo zamiatanie mola i Alei Kukowskiego, g) w rejonie plaży Gdynia Orłowo w miejscu dopuszczającym wprowadzanie psów na plażę (plaża na szerokości do 100 m) - sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, h) w rejonie plaży Gdynia Orłowo w razie konieczności usuwanie wody z dwóch zadaszeń miejsc odpoczynku usytuowanych na trapie/zejściu ma plażę miejską, i) w rejonie plaży Gdynia Oksywie w miejscu dopuszczającym wprowadzanie psów na plażę (plaża na szerokości do 100 m) - sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, j) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, k) sprzątanie dwóch przebieralni będących integralną częścią budynku sanitarnego dla ratowników na plaży Gdynia Śródmieście. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż - plaża Śródmieście łącznie z placem zabaw i budynkiem sanitarnym dla ratownika, plaża Orłowo łącznie ze sprzątaniem części plaży dopuszczającej wprowadzanie psów, plaża Oksywie łącznie ze sprzątaniem części plaży dopuszczającej wprowadzanie psów, codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, sprzątanie ręczne w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00. W sezonie zimowym przypadającym na okres: • od 18.05 do 31.05: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście oraz w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika 5 (pięć) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę, piątek, sobotę i niedzielę, w rejonie plaż Redłowo, Orłowo (łącznie ze sprzątaniem części plaży dopuszczającej wprowadzanie psów) 3 (trzy) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę, i sobotę, oraz na części plaży w Orłowie (część plaży dopuszczającej wprowadzanie psów) 4 (cztery) razy w tygodniu w pozostałe dni tygodnia tj. wtorek, od czwartku do piątku oraz niedziela, w rejonie plaż Babie Doły i Oksywie (łącznie ze sprzątaniem części plaży dopuszczającej wprowadzanie psów) 2 (dwa) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek i piątek, oraz na części plaży w Oksywiu (część plaży dopuszczającej wprowadzanie psów) 5 (pięć) razy w tygodniu w pozostałe dni tygodnia tj. sobota, niedziela, oraz od wtorku do czwartku, • od 01.10 do 31.12: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście (bez placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika) 2 (dwa) razy w tygodniu, w rejonach plaż Redłowo, Orłowo 6 (sześć) razy w miesiącu, (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona z częstotliwością co najmniej 1 raz w każdym tygodniu) w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w miesiącu, w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika 19 (dziewiętnaście) razy w miesiącu, średnio co drugi dzień, - chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. 2) Oczyszczanie piasku – obejmuje: a) mechaniczne przesiewanie piasku plażowego na głębokość konieczną do wyeliminowania na głębokości najmniej 15 cm zanieczyszczeń typu: niedopałki po papierosach, odpady bytowo-gospodarcze, inne pochodzenia organicznego, b) napowietrzenie i spulchnienie piasku poprzez odwrócenie jego spodniej warstwy, c) wyrównanie terenu plaż celem likwidacji zagłębień i pagórków, d) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 18.05 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego (oczyszczanie piasku w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 160-ciu (stu sześćdziesięciu) takich zabiegów w okresie letnim w tym Zamawiający przewiduje 20 (dwadzieścia) zabiegów na plaży Babie Doły, 60 (sześćdziesiąt) zabiegów na plaży Śródmieście, 40 (czterdzieści) zabiegów na plaży Redłowo, 40 (czterdzieści) zabiegów na plaży Orłowo – przy czym 1 zabieg oznacza jedną usługę oczyszczania piasku na jednej plaży. 3) Napowietrzanie piasku – obejmuje zespół mechanicznych czynności zmierzających do napowietrzania piasku a następnie równanie powierzchni plaży poprzez bronowanie i grabienie. W sezonie letnim przypadającym na okres od 18.05 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego (napowietrzanie piasku w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.10 do 31.12 usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 110-ciu (stu dziesięciu) takich zabiegów w okresie letnim w tym Zamawiający przewiduje 15 (piętnaście) zabiegów na plaży Babie Doły, 35 (trzydzieści pięć) zabiegów na plaży Śródmieście, 35 (trzydzieści pięć) zabiegów na plaży Redłowo, 25 (dwadzieścia pięć) zabiegów na plaży Orłowo, oraz 10 (dziesięć) takich zabiegów w okresie zimowym w tym Zamawiający przewiduje po 2 (dwa) zabiegi na plaży Babie Doły i Redłowo i po 3 (trzy) zabiegi na plaży Śródmieście i Orłowo – przy czym 1 zabieg oznacza jedną usługę napowietrzania piasku na jednej plaży. 4) Sprzątanie terenów zielonych – obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu objętego sprzątaniem wraz z bieżącym utrzymaniem w czystości i w należytym stanie dojść na plażę, b) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, (sprzątanie terenów zielonych w dniach od 15.06 do 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). W sezonie zimowym przypadającym na okres: • od 18.05 do 31.05: usługa świadczona będzie w rejonie plaży Śródmieście 5 (pięć) razy w tygodniu, w rejonach plaż Redłowo, Orłowo 13 (trzynaście ) razy w miesiącu, a w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w tygodniu, • od 01.10 do 31.12: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście 2 (dwa) razy w tygodniu, w rejonach plaż Redłowo, Orłowo 6 (sześć) razy w miesiącu, (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona z częstotliwością co najmniej 1 raz w każdym tygodniu) w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w miesiącu, - chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. 5) Sprzątanie zanieczyszczeń – obejmuje usunięcie większego rodzaju nieczystości stałych na plażach, w szczególności pozostałości posztormowych (np. powalone drzewa na przejściach komunikacyjnych, wyrzucony sprzęt użytkowy, padlina) również przy użyciu niezbędnego sprzętu mechanicznego. Sprzątanie zanieczyszczeń piasku w sezonie letnim w dniach od 15.06 do 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00. Usługa świadczona będzie stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 40-stu (czterdzieści) takich zabiegów w sezonie zimowym przypadającym na okres od 18.05 do 31.05 i od 01.10 do 31.12 (w tym Zamawiający przewiduje 8 zabiegów na każdej z plaż), oraz 25 (dwadzieścia pięć) takich zabiegów w sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 (w tym Zamawiający przewiduje 5 zabiegów na każdej z plaż) – przy czym 1 zabieg oznacza jedną usługę sprzątania zanieczyszczeń na jednej plaży. 6) Opróżnianie koszy - w ramach tej usługi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia na terenach objętych usługą własnych koszy na śmieci, metalowych, stabilnych, o pojemności ok. 50 l, (z wyjątkiem 10 koszy znajdujących się przy placu zabaw na terenie plaży Śródmieście, będących własnością Zamawiającego), w następującej ilości: a) w sezonie letnim w okresie 01.06 – 30.09 - średnio w odległości co 25 m od siebie w rejonach plaż strzeżonych tj. w ilości Babie Doły – 60 sztuk, Śródmieście – 100 sztuk, Redłowo – 100 sztuk, Orłowo – 120 sztuk, i w odległości średnio co 50 m od siebie w rejonie plaży Oksywie w ilości 40 sztuk, b) w sezonie zimowym tj. od 18.05 do 31.05 - średnio w odległości co 25 m od siebie w rejonach plaż strzeżonych tj. w ilości Babie Doły – 60 sztuk, Śródmieście – 100 sztuk, Redłowo – 100 sztuk, Orłowo – 120 sztuk, i w odległości średnio co 50 m od siebie w rejonie plaży Oksywie w ilości 40 sztuk, w rejonie placu zabaw na terenie plaży Gdynia Śródmieście 10 sztuk, oraz od 01.10 do 31.12 – rejon plaży Śródmieście – 12 sztuk, rejon plaży Redłowo – 3 sztuki, rejon plaży Orłowo – 12 sztuk, i do opróżniania koszy własnych i będących własnością Zamawiającego (10 koszy znajdujących się przy placu zabaw na terenie plaży Gdynia Śródmieście), które polega na wyjęciu worka ze śmieciami i włożeniu nowego worka z tworzywa sztucznego biodegradowalnego a także na zebraniu śmieci w okolicy kosza, które wydostały się z niego wskutek przepełnienia, wywrócenia się kosza lub wiatru. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów i nieczystości celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż i w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. Wykonawca w ramach jednej jednostki miary usługi (jeden dzień na jednej plaży) zobowiązany jest na bieżąco dbać o czystość koszy i nie dopuścić do ich przepełnienia. W sezonie zimowym przypadającym na okres: • od 18.05 do 31.05: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście i w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika 5 (pięć) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę, piątek, sobotę i niedzielę, w rejonie plaż Redłowo, Orłowo 3 (trzy) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę i sobotę, w rejonie plaż Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek i piątek, • od 01.10 do 31.12: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście (bez placu zabaw i przyległego budynku sanitarnego dla ratownika), 2 (dwa) razy w tygodniu, w rejonie plaż Redłowo, Orłowo 6 (sześć) razy w miesiącu (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona co najmniej 1 raz w każdym tygodniu), w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika na plaży Śródmieście 19 razy w miesiącu, średnio co drugi dzień, - chyba że Zamawiający dokona rezygnacji lub zleci dodatkowy termin świadczenia usługi na którejkolwiek z plaż lub terenów objętych przedmiotem zamówienia. W ramach usługi do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także w okresie sezonu letniego (w dniach 15.06 – 30.09) odbiór i wywóz śmieci z postawionych na plażach obiektów socjalno-sanitarnych (plaża Babie Doły, Śródmieście, Orłowo, Redłowo). Wykonawca zobowiązany jest dbać o estetykę koszy, w tym przede wszystkim winny być w jednolitym kolorze, odświeżone, pomalowane bez śladów rdzy, czy też odpryśniętej farby. 7) Sprzątanie dyżurne – obejmuje zapewnienie stałej obsługi plaż w godz. 10:00 – 18:00 w zakresie zbierania na bieżąco śmieci i zanieczyszczeń, w szczególności tych pozostawianych na plaży przez jej użytkowników (turystów), a także grabienie obszaru boisk do rozgrywek sportowych organizowanych przez Zamawiającego na terenie plaż, w następującej obsadzie osobowej: a) plaża Babie Doły i Oksywie – 1 osoba, b) plaża Śródmieście - 2 osoby, c) plaża Redłowo - 1 osoby, d) plaża Orłowo - 1 osoba. Jednostką miary usługi sprzątania dyżurnego jest jeden dzień obsługi na jednej plaży, z tym zastrzeżeniem, że plaża Babie Doły i plaża Oksywie, w tym przypadku traktowane są jako jedna plaża. Usługi sprzątania dyżurnego na terenie plaż, o których mowa powyżej świadczone będą codziennie w okresie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 31.08, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w pozostałe dni jedynie na dodatkowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje ok. 4 (czterech) zabiegi w okresie zimowym (w tym Zamawiający przewiduje 1 zabieg na każdej plaży). 8) Zimowe utrzymanie schodów – obejmuje odśnieżanie i oczyszczanie z lodu schodów oraz wejść i zejść na wszystkie plaże objęte zakresem zamówienia, w tym trapów na plaży Śródmieście, tarasów i mola w Orłowie. Usługa zimowego utrzymania schodów będzie świadczona w okresie zimowym stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 150-ciu (sto pięćdziesiąt) takich zabiegów w okresie obowiązywania umowy, (w tym Zamawiający przewiduje 30 zabiegów na każdej z plaż) – przy czym 1 zabieg oznacza jedną usługę zimowego utrzymania schodów na jednej plaży. 9) Sprzątanie ręczne Mariny – obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z terenów zielonych umiejscowionych przed i za biurem bosmanatu przystani, parkingu miejskiego, Nabrzeży Młodych Żeglarzy i Beniowskiego, Falochronu Wschodniego oraz drogi dojazdowej i wyjazdowej, b) wywóz odpadów i nieczystości w tym padliny zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 18.05 do 30.09 usługa świadczona będzie codziennie przez 4 godziny przez jedną osobę Wykonawcy, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi (sprzątanie ręczne Mariny w okresie 15.06 – 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 9:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 153-ech (stu pięćdziesięciu trzech) takich zabiegów w sezonie letnim. W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.10 do 31.12 usługa świadczona będzie jedynie na polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie 6 (sześciu) takich zabiegów. 10) Zamiatanie Mariny – obejmuje oczyszczenie Nabrzeży Beniowskiego i Młodych Żeglarzy, Falochronu Wschodniego oraz drogi dojazdowej i wyjazdowej z przystani samojezdną zamiatarką mechaniczną przeznaczoną do zamiatania chodników o masie własnej poniżej 1 tony. W sezonie letnim przypadającym na okres od 18.05 do 30.09 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 5-ciu (pięciu) takich zabiegów w sezonie letnim. 11) Sprzątanie zanieczyszczeń z wody – dot. akwenu wodnego Mariny - obejmuje usunięcie z wody nieczystości stałych w tym padliny przy użyciu odpowiedniego sprzętu np. czerpaków. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego (sprzątanie zanieczyszczeń z wody w okresie 15.06 – 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 20-tu (dwudziestu) takich zabiegów w sezonie letnim. W sezonie zimowym przypadającym na okres od 18.05 do 31.05 oraz od 01.10 do 31.12 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 4-ech (czterech) takich zabiegów w sezonie zimowym. 12) Odśnieżanie Mariny - obejmuje odśnieżanie i oczyszczanie z lodu drogi dojazdowej i wyjazdowej z Mariny, dróg wewnętrznych tj. Nabrzeża Beniowskiego i Nabrzeża Młodych Żeglarzy oraz parkingu Mariny. Usługa odśnieżania Mariny będzie świadczona w okresie zimowym stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 16-u (szesnastu) takich zabiegów w okresie obowiązywania umowy. 13) Sprzątanie ręczne terenu przy Bulwarze Nadmorskim – obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu objętego zamówieniem, b) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 18.05 do 30.09 usługa świadczona będzie codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, (sprzątanie ręczne winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). W sezonie zimowym przypadającym na okres: od 01.10 do 31.12: usługa świadczona będzie raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. 14) Koszenie trawy terenu przy Bulwarze Nadmorskim – obejmuje: a) koszenie trawnika oraz zgrabienie odpadu, b) wywóz odpadów zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami W sezonie letnim przypadającym na okres od 18.05 do 30.09 usługa świadczona będzie stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 10 (dziesięciu) takich zabiegów w okresie obowiązywania umowy (koszenie winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00).

II.5) Główny kod CPV: 90680000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 18 maja 2017 roku, do dnia 31 grudnia 2017 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się posiadaniem: a) aktualnego wymaganego prawem zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdyni wydanego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), b) aktualnego wymaganego prawem zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w zakresie transportu odpadów, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm), lub w przypadkach, o których mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, aktualnego (ważnego) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, uprawniającego do prowadzenia tej działalności także na terenie Gminy Miasta Gdyni; c) aktualnego wymaganego prawem zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbiórce i transporcie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenów co najmniej plaż Gminy Miasta Gdyni wydanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę sprzątania i utrzymania czystości terenów zewnętrznych, w ramach której powierzchnia utrzymania czystości terenu zewnętrznego wynosiła lub wynosi nie mniej niż 20.000 m2; usługa powinna być świadczona w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 6 miesięcy i obejmować w szczególności następujący zakres prac: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie z nawierzchni piaskowej lub/i trawiastej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, b) wykaże się, że dysponuje (jako właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z rzeczy takiego jak umowa leasingu, dzierżawy, najmu lub inna umowa o podobnym charakterze) niezbędnym sprzętem do prawidłowej realizacji zamówienia w zakresie co najmniej poniższego sprzętu: b.1) ciągniki rolnicze – minimum 6 sztuk, b.2) przesiewarka do piasku o wydajności co najmniej 1,5 ha/godz.- minimum 3 sztuki, b.3) przesiewarka samojezdna do piasku o wydajności co najmniej 0,3 ha/godz. – minimum 1 sztuka, b.4) grabie do zagrabiania mechanicznego piasku – minimum 2 sztuki, b.5) kultywator – minimum 1 sztuka, b.6) kontenery na odpady – 2 sztuki (na ewentualne składowanie odpadów w dni wolne od pracy, kiedy wysypisko jest nieczynne), b.7) zamiatarka mechaniczna samojezdna o masie własnej poniżej 1 tony przeznaczona do zamiatania chodników.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), b) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w zakresie transportu odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm), lub w przypadkach, o których mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, uprawniającego do prowadzenia tej działalności także na terenie Gminy Miasta Gdyni; c) aktualnego wymaganego prawem zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbiórce i transporcie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenów co najmniej plaż Gminy Miasta Gdyni wydanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.);. d) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), zawierającego co najmniej jedną usługę sprzątania i utrzymania czystości terenów zewnętrznych, w ramach której powierzchnia utrzymania czystości terenu zewnętrznego wynosiła lub wynosi nie mniej niż 20.000 m2; usługa powinna być świadczona w ramach jednej umowy świadczonej przez co najmniej 6 miesięcy i obejmować w szczególności następujący zakres prac: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie z nawierzchni piaskowej lub/i trawiastej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu dostępnego Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), w tym co najmniej obejmujący poniższy sprzęt : d.1) ciągniki rolnicze – minimum 6 sztuk, d.2) przesiewarka do piasku o wydajności co najmniej 1,5 ha/godz.- minimum 3 sztuki, d.3) przesiewarka samojezdna do piasku o wydajności co najmniej 0,3 ha/godz. – minimum 1 sztuka, d.4) grabie do zagrabiania mechanicznego piasku – minimum 2 sztuki, d.5) kultywator – minimum 1 sztuka, d.6) kontenery na odpady – minimum 2 sztuki, d.7) zamiatarka mechaniczna samojezdna o masie własnej poniżej 1 tony przeznaczona do zamiatania chodników;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto oferty
60
Poziom emisji spalin ciągników rolniczych określony normą STAGE
10
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
10
Zatrudnienie osób bezrobotnych
20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego w tym: zwiększenia lub zmniejszenia ilości usług sprzątania i utrzymania czystości, 4) rezygnacji przez Zamawiającego ze świadczenia usługi co do danej nieruchomości w przypadku jej wydzierżawienia/wynajmu lub utraty przez Zamawiającego prawa do administrowania, zarządzania daną nieruchomością, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.04.2017
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017