Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia w CN EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni ogłasza rozpoczęcie postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę:

CAŁODOBOWEJ FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA TERENIE CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI

 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2/EXP/PN/2017
 

DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE - ORGANIZACYJNE
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
 
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, 81-451 Gdynia,
Al. Zwycięstwa 96/98,
Konto bankowe: PKO BP oddział  17 Gdynia PL 55 1440 1026  0000 0000 1526 7027
NIP 586-227-79-72
tel. 58 698 22 37
fax  58 698 26 60
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
 
Strona Zamawiającego: www.experyment.gdynia.pl
Adres e-mail: a.czerwinska@experyment.gdynia.pl
 
3. Tryb udzielenia zamówienia.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przewidzianym w art. 138o, ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) regulująca przebieg postępowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
4. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agnieszka Czerwińska, email: a.czerwinska@experyment.gdynia.pl, tel.: +48 58 698 22 37.
 
DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
Ochronie podlega teren o łącznej powierzchni 3 911,94 m2 a w szczególności:
a. teren wystawy i pomieszczeń przyległych,
b. wejścia na wystawę i ciągów komunikacyjnych,
c.  kasy wraz z zapleczem.
Podstawowym zadaniem pracowników ochrony jest dbanie o bezpieczeństwo Gości
i pracowników na dostępnej dla nich części obiektu, oraz ochrona należącego do CN EXPERYMENT mienia. Wykonują oni także zadania dodatkowe związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem obiektu (prowadzenie wszelkiego rodzaju ewidencji, prowadzenie ewakuacji, branie udziału w ćwiczeniach ppoż. itp.) oraz pełnią funkcje informacyjne dla zwiedzających.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
DZIAŁ III. KRYTERIA OCENY OFERT
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Kryterium I: Cena oferty brutto – waga 80 %. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za cały okres zamówienia.
2. Kryterium II : Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – waga 20%
 
DZIAŁ IV TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1.Termin składania ofert upływa w dniu: 15.12.2017 r. o godz. 10:00.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku III kompleksu PPNT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,  biuro CNE (pokój H 127).
 
2. Otwarcie ofert.
Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia złożonych ofert w dniu 15.12.2017 r.
o godzinie 10:30 w budynku II (Hala Łukowa) kompleksu PPNT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, sala Piaskowa.
 
DZIAŁ V DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
wraz z załącznikami 

(dot. przedmiotu zamówienia)

Zał. nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).
Zał. nr 2  Wzór umowy.

(do załączenia do oferty)

Zał. nr 3 Formularz oferty.
Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy.

(do obowiązkowego złożenia po otwarciu ofert)

Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

(do złożenia na wezwanie Zamawiającego)

Zał. nr 6 – Wykaz usług.
Zał. nr 7 – Wykaz osób.

DZIAŁ VI. Przebieg postępowania:

W dniu 12-12-2017 Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące zapisów SIWZ. Wyjaśnienia Zamawiającego wraz z treścią zapytania w załączeniu.

Informacja z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15-12-2017 o godzinie 10:30

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę jaka zamierza przezaczyć na realizację zamówienia:
486.000,00 zł netto
597.780,00 zł brutto

Złożono 7 ofert: 

1. Konsorcjum:
ADRIANEX Sp. z o.o. - Lider: ul. 3-go Maja 27/46, 81-364 Gdynia
Durango K.Ziółkowski
cena netto miesięczna: 35.755,02
cena netto za cały okres zamówienia: 429.060,24
termin wykonania i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

2. Konsorcjum:
Grupa DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o - Lider: ul. Krynoliny 13,03-699 Warszawa
Grupa DSF Sp. zo.o.
KBG Sp. zo.o.
cena netto miesięczna: 40.710,60
cena netto za cały okres zamówienia: 488.527,20
termin wykonania i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

3. LOCUS SECURITY TRES Sp. zo.o. Sp.k., pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
cena netto miesięczna: 49.669,20
cena netto za cały okres zamówienia: 596.030,40
termin wykonania i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

4. Konsorcjum:
TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki - Lider: ul. Gwiaździsta 15a lok. 400, 01-651 Warszawa
ASPEKT Sp. z o.o.
cena netto miesięczna: 41.345,64
cena netto za cały okres zamówienia: 496.147,68
termin wykonania i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

5. Konsorcjum:
IMPEL SAFETY SECURITY PARTNER Sp. z o.o., Sp. k.- Lider: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 
cena netto miesięczna: 40.403,00
cena netto za cały okres zamówienia: 484.836,00
termin wykonania i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

6. Konsorcjum:
WORLD SYSTEMS sp. zo.o.- Lider: ul. Długa 31, 83-260 Kaliska
ALFA GUARD SECURITY Sp. z o.o. 
cena netto miesięczna: 44.021,88
cena netto za cały okres zamówienia: 528.262,56
termin wykonania i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

7. MEMLING SECURITY Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
cena netto miesięczna: 27.280,60
cena netto za cały okres zamówienia: 327.367,20
termin wykonania i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

Wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
Wszyscy wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji (tj. do 18.12.2017 do godz. 16:00) przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Jasińska
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.12.2017 12:52 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
15.12.2017 12:28 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
12.12.2017 11:31 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska
07.12.2017 11:17 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska