Ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

Znak sprawy: GCS.DZPI.2714.1.2017
Gdynia, dnia 17 lutego 2017 roku.
 
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
o wartości poniżej kwoty 750 000 euro
 
 
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego
 
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
 
Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58  622-11-64, 622-35-74, strona internetowa www.gdyniasport.pl, REGON 191439845.
 
II.  Informacja o trybie i stosowaniu przepisów
 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą") o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt. 1 Ustawy.
 
III. Opis przedmiotu, zakres i wielkość zamówienia
 
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 - usługi     ochroniarskie.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia na terenie obiektów     Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
3. Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego:
1) które znajdują się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni,
2) hala Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
3) stadion rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni,
4) teren i obiekt kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej 9 w Gdyni,
5) teren i obiekt kompleksu sportowego przy ulicy Radosnej w Gdyni,
6) teren i obiekty morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym i strefą zabaw dla dzieci na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście,
7) teren i obiekty ośrodka hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni
8) kąpieliska morskie w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11).
4. Usługa zabezpieczenia imprez sportowych dotyczy:
1) imprezy pod nazwą „Bieg Europejski", który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 06-07 maja 2017 r.;
2) imprezy pod nazwą „Nocny Bieg Świętojański", zwanej dalej „Biegiem Świętojańskim", który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 09 czerwca 2017 r.;
3) imprezy pod nazwą „Bieg Niepodległości", który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 11 listopada 2017 r.;
4) imprezy pod nazwą „Festyn Pożegnanie Lata", który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 26 sierpnia 2017 r.
5. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został określony w załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
6. Pracownicy realizujący usługi ochrony określone przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.)  i co najmniej 9 (dziewięciu) pracowników musi być wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia pracowników realizujących usługi ochrony na obiektach Zamawiającego (z wyłączeniem obiektu przy ulicy Radosnej w Gdyni) przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób, o których mowa wyżej.
W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 19 ust. 7 umowy.

IV. Termin realizacji zamówienia
 
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od
godz. 00:00 dnia 11 marca 2017 roku do godziny 12:00  dnia 29 grudnia 2017 roku.
2. Zamawiający przewiduje możliwość rozpoczęcia świadczenia usług ochrony w ramach umowy we  wcześniejszym terminie niż wskazany w ust.1 tj. od godziny 18.00 w dniu 10 marca 2017 roku, o ile wyrazi zgodę na to obecnie realizujący umowę Wykonawca.
 
V. Kryterium oceny ofert.
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich   znaczeniem:
1) Cena brutto oferty  -  waga 80%,
2) Doświadczenie Wykonawcy - waga 20 %.
2. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, która uzyska największą ilość punktów.
3. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawiera Instrukcja dla Wykonawców (stanowiąca załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu)
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymogom określonym w Ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawcy oraz uzyska największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert.
 
VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9) do dnia  28 lutego 2017 r. do godziny 9.30.
Sekretariat Zamawiającego czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01) w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10:30.
 
 
VII. Informacje dodatkowe.
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć  tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 
 
 
Załączniki (dostępne są na stronie Zamawiającego tj. www.gdyniasport.pl):
1.Opis przedmiotu zamówienia,
2. Instrukcja dla Wykonawcy,
3. Wzór umowy ,
4. Formularz oferty,
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
7. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług,
8. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
9.  Wykaz doświadczenia Wykonawcy (ocena kryterium doświadczenie),
10. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 
 
Sporządził: Joanna Szabłowska
Zatwierdził: Z-ca Dyrektora  GCS - Rafał Klajnert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.02.2017
Data udostępnienia informacji: 17.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2017 14:26 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
17.02.2017 11:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski
17.02.2017 11:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski