Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni – Rejon VII

17/02/2017    S34    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

EZP.271.8.2017

Polska-Gdynia: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2017/S 034-061588

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740_120290.html

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/vii
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740_120290.html

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni – Rejon VII.

Numer referencyjny: EZP.271.8.2017
II.1.2)Główny kod CPV
77310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni – Rejon VII.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gdynia – Rejon VII.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni – Rejon VII.

1. Rejon VII obejmuje tereny w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Cisowa, Pustki Cisowskie – Demptowo, Chylonia.

Powierzchnia poszczególnych terenów w rejonie VII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń – 33,09 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 172,86 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym – 153 775 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim – 168 193 m2,

— tunele: pod ulicą Morską – Gdynia Stocznia, pod ulicą Morską przy ul. Zakręt do Oksywia, pomiędzy ul. Ściegiennego – Orlicz – Dreszera, ul. Św. Mikołaja pod torami PKP, SKM Cisowa (bez wyjść na peron) – o łącznej powierzchni 1 982 m2,

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 377 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 9 szt.

Ilość elementów infrastruktury rowerowej ( stojaki, tablice rowerowe, wiaty rowerowe) – 91 szt.

Tereny przyuliczne, park, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń:

1) Tereny przyuliczne – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VII, Tab. VII/1,

2) Park: Park Kiloński (wraz z placami zabaw – 3 szt. i skate parkiem),

3) Skwery: Skwer przy ul. Swarzewskiej,

4) Place zabaw: przy ul. Bławatnej, ul. Gulgowskiego, ul. Morskiej 175, ul. Okrzei 6, ul. Morskiej 91-93 / Komandorskiej,

5) Place do ćwiczeń: w rejonie ul. Falistej, ul. Chylońskiej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do siwz:

— 1/VII – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/VII – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/VII – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/VII – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/VII – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/VII – Formularz cenowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2017
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

 

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.8.2017.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000 PLN.

2. Termin realizacji umowy: od 1.4.2017 r. do dnia 31.3.2019 r.

Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

 

— uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ opublikował wstępne ogłoszenia informacyjne i zamieścił je w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,

— uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 069-120491
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/05/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

 

W siedzibie Zamawiającego pok. 107.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

I kwartał 2019.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

A) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów składanych wraz z ofertą – dotyczy wszystkich części zamówienia (zgodnie z pkt 1 i 2 rozdz. 5 SIWZ).

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być podpisane przez każdego Wykonawcę lub przez pełnomocnika

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą.

B) Wykaz innych, niezbędnych dokumentów składanych wraz z ofertą – zgodnie z pkt. 3 rozdziału 5 siwz.

C) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składanych na wezwanie Zamawiającego – zgodnie z Rozdziałem 7 SIWZ.

D) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres usług:

— konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej,

— utrzymanie czystości na terenie miasta.

Warunki na jakich zostaną one udzielone:

— w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

E) Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, może w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.02.2017
Data udostępnienia informacji: 17.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2017 11:32 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz