Dostawa sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Ogłoszenie nr 71138 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.
Gdynia: Dostawa sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Move up to be healthy and happy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.30.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, w tym: 37451700-1 piłki do piłki nożnej, 37452200-3 piłki do koszykówki, 37452900-0 piłki do siatkówki, 37452710-1 piłki tenisowe, 37453100-9 oszczep, 37412220-7 butle do nurkowania.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) fabrycznie nowego, nie używanego, kompletnego sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.3.Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.4.Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości sprzętu/artykułów , o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ.5.Zamawiający informuje, iż ilości sprzętu/artykułów wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości wskazanej w załączniku nr 7 do SIWZ jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.6.Podane w załączniku nr 7 do SIWZ nazwy artykułów i sprzętu sportowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne artykuły/sprzęt sportowy zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że artykuły/sprzęt ten musi być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych.7.Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę musi być bezpieczny i spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2047).8.Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać wymagane przez Zamawiającego atesty lub certyfikaty zgodności z wymogami tj.:a)ITTF (Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ pkt 2) tj. piłeczki do tenisa stołowego (turniejowe), pkt. 53) i 54) tj. rakietki do tenisa oraz pkt 77) tj. siatka wraz z mocowaniem do tenisa stołowego potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację,b)FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 12) tj. piłki do siatkówki plażowej (turniejowe), pkt 13) tj. piłki do siatkówki plażowej, pkt. 21) tj. siatka do gry w siatkówkę plażową oraz pkt 19) tj. linie wyznaczające boisko do siatkówki plażowej potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, c)FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt 35)36) tj. piłki do siatkówki halowej (meczowe i treningowe) oraz pkt 22) tj. siatka do gry w siatkówkę w hali, potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację,d)FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt 29)31)32) tj. piłki do koszykówki (meczowa) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację,e)CEV (Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt 34) tj. piłki do siatkówki halowej (meczowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację,f)IHF (Międzynarodowej Federacja Piłki Ręcznej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt 37)38)39)40)41) tj. piłki do piłki ręcznej (meczowe i treningowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację,g)FIFA (Międzynarodowej Federacja Piłki Nożnej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt 42)43)44) tj. piłki do piłki nożnej (meczowe) i pkt. 47) tj. piłki do futsalu (meczowe), pkt 16) piłki nożne do Beach Soccera potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację,h)IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 55)56)57) tj. oszczep i pkt 69) tj. pałeczki sztafetowe potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację,i)IFF (Międzynarodowa Federacja Unihokeja) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 51) tj. piłki do unihokeja, pkt 52) kij do unihokeja potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację.9.Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien spełniać wymagane przez Zamawiającego wymogi norm tj.: PN-EN 748:2013-09 bramki do piłki nożnej, PN-EN 1270:2006 - siatki do koszykówki.10.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy:1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie,2)przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ; 3)dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie krótszym niż 3 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenie telefonicznie potwierdzone faksem lub mailem/; Wykonawca dostarcza towar w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, w przypadku pozycji 78),79)18) określonych w załączniku nr 7 do SIWZ do Przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy Al. Jana Pawła II 13A w Gdyni,4)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone mailowo lub faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze,5)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 72 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą lub/i brakującą wolną od wad partię towaru wskazanego w załączniku nr 7 do SIWZ, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.30,6)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy 7)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,8)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru,9)Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć piłki nienapompowane, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ.11.Zamawiający informuje, iż część przedmiotu zamówienia określona w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 85)-91) jest współfinansowana z Programu Unii Europejskiej Erasmus + w ramach projektu „Move up to be healthy and happy” (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2015-2907/001-001 zawartej pomiędzy Gdyńskim Centrum Sportu – Koordynatorem Projektu oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, działającą na mocy praw nadanych jej przez Komisję Europejską.12.Zamawiający zastrzega, iż część przedmiotu zamówienia określona w załączniku nr 7 do SIWZ pkt 4) 5) 6) 7) 10) oraz 27) nie może być obrendowana jakimikolwiek oznaczeniami.13.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar określony w załączniku nr 7 do SIWZ, z wyłączeniem pkt 59). Termin liczony jest od daty dostawy poszczególnych partii sprzętu/artykułów sportowych określonych w załączniku nr 7 do SIWZ, z wyłączeniem pkt. 59).14.Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na okres 24 m-cy na zaoferowany towar określony w załączniku nr 7 do SIWZ pkt 59).15.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 16.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.17.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.20.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

II.5) Główny kod CPV: 37400000-2
Dodatkowe kody CPV:37451700-1, 37452200-3, 37452900-0, 37452710-1, 37453100-9, 37412220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2017 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na dostawie sprzętu/ artykułów sportowych za łączną kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego), wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na dostawie sprzętu/artykułów sportowych za łączną kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, w postaci: a1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane , lub a2) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca musi dołączyć: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2)aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3)dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a)pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a)w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1) i 2), b)składa pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto oferty
80
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
10
Termin dostawy
10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1)omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2)mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3)konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,4)konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,,5)jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,6)zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług,7)zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,8)innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/05/2017, godzina: 9:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017