Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
523 (pisma należy składać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni)
Tel. 58-66-88-343
fax brak
e-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyZawiadomienie zawierające:
1. opis znalezionego produktu,
2. adres i opis miejsca, gdzie znajduje się przedmiot. 
sposób załatwienia sprawyZawiadomienie zostaje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciąg 3 dni, przekazane do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 
opłatyNie dotyczy.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni.
inne informacje1. Kto, w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
- wstrzymać wszelkie roboty budowlane, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia.
2. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia.
3. W ww. przypadkach należy niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu przedmiotu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, a jeśli nie jest to możliwe Prezydenta Miasta Gdyni. 
tryb odwoławczyNie dotyczy. 
podstawa prawnaArt. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 
drukiFormularz zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2012
Data udostępnienia informacji: 30.08.2012