Wydanie pozwolenia konserwatorskiego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
p. 523 i 524 (wniosek należy złożyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni)
Tel. 58-66-88-343
        58-66-88-342
fax brak
e-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
- dokumentacja projektowa lub rysunkowa wraz z opisem 
sposób załatwienia sprawy1. złożenie wniosku
2. sprawdzenie zasadności i kompletności wniosku
3. postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przypadku niekompletnego wniosku
4. wydanie decyzji /pozwolenia konserwatorskiego 
opłatyOpłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę należy wnosić na rachunek Urzędu PKO Bank Polski S.A.
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, że jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego (wyłącznie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego

W przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż właściciel zabytku należy do wniosku dołączyć stosowne upoważnienie do reprezentowania w sprawie. Za przedłożenie takiego upoważnienia w oryginale należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Za przedłożenie kopii upoważnienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłata wynosi 22 zł.
czas załatwienia sprawyDo 1 miesiąca. W przypadku spraw bardziej zawiłych - do 2 miesięcy.
inne informacjeWnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta. 
tryb odwoławczyOrganem odwoławczym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni. 
podstawa prawna- art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z dn. 17 września 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z dn. 11 sierpnia 2011 r. nr 165 poz. 987)
- art. 39 ust. 1 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z dn. 23 grudnia 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
- § 1 pkt 5 Porozumienia zawartego dn. 12 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dn. 12 czerwca 2012 r. poz. 2034)
- art. 104 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z dn. 27 lutego 2013 r., poz. 267) 
drukiWniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego - formularz pomocniczy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna _Zielińska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 17.11.2011
Data udostępnienia informacji: 17.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2015 12:33 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
14.11.2014 10:07 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
13.01.2014 09:48 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 10:28 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 10:11 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:41 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:27 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:08 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 08:51 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
01.06.2012 09:05 Zmiana załącznika Alina Limańska - Michalska
01.06.2012 09:05 Zmiana załącznika Alina Limańska - Michalska
17.11.2011 13:06 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska