Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pięciu boisk z wykorzystaniem sztucznej trawy uzyskanej z demontażu

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pięciu boisk z wykorzystaniem sztucznej trawy uzyskanej z demontażu”.

Wybrano ofertę złożoną przez Mieczysława Tkaczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indom Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 10% = 10 punktów;
3)    termin realizacji przedmiotu zamówienia 30% = 30 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 50.737,50 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017