Rozstrzygnięcie postępowania na Usługę rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2017

Gdynia, dnia 11 stycznia  2017 roku.
L.dz. 92/2017                                                           
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.86.2016         
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Usługę rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2017.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
1.
T. Kurkowski, M. Kwiatkowski
STS-2 s.c.
ul. Szafranowa 6
87-100 Toruń
855.007,44
a)      22 imprezy
b)      22 imprezy
c)       22 imprezy
d)      22 imprezy
e)      22 imprezy
f)        22 imprezy
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty" 60%, kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40%)
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Liczba pkt. w kryterium cena brutto oferty
Liczba pkt. w kryterium
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Łączna ilość punktów
1.
T. Kurkowski, 
M. Kwiatkowski
STS-2 s.c.
ul. Szafranowa 6
87-100 Toruń
855.007,44
60
40
100
 
 
 
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Tomasza Kurkowskiego i Macieja Kwiatkowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą STS -2 spółka cywilna z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Szafranowej 6. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów; 2) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40% = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  Cena oferty brutto wynosi 855.007,44 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 13 stycznia 2017 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2017 14:56 Dodanie informacji Maciej Zaborski