Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej i rozbiórkę boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej i rozbiórkę boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni, dzielnica Chylonia”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Bartłomieja Figur prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Porębskiego 33/1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    termin realizacji opinii geotechnicznej i Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 SIWZ 10% = 7,69 punktów,
4)    termin realizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2-4 SIWZ 10% = 6,78 punktów.
łączna punktacja oceny oferty = 94,47 punktów. Cena oferty brutto wynosi 6.027,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.09.2017
Data udostępnienia informacji: 08.09.2017