Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projekt. na budowę urządzeń turystycznych do ćwiczeń w Gdyni.

Gdynia, dnia 01 września 2017 roku.
L.dz. 4836/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.68.2017

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni, dzielnica Działki Leśne”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Mieczysława Tkaczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indom Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    termin realizacji opinii geotechnicznej i Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 SIWZ 10% = 10    punktów,
4)    termin realizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt.  1 i 2 SIWZ 10% = 10 punktów.

łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 9.717,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2017 14:55 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska