Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze oferty na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas imprezy akrobatycznej.

Gdynia, dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.58.2017
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas sportowej imprezy akrobatycznej organizowanej w Gdyni”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę KOLEKTYW sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-854) przy  Al. Niepodległości 660. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. 1) cena brutto oferty 60% =  60  punktów; 2) Ilość zawodników z zagranicy biorących udział w Imprezie 15%, = 15 punktów,3) Miejsce organizacji Imprezy 20% = 20 punktów, 4) termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 5% = 0 punktów, łączna punktacja oceny oferty =  95 punktów.  Cena oferty brutto wynosi 40.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 10.08.2017
Data udostępnienia informacji: 10.08.2017