Dostawę materiałów promocyjno-reklamowych w postaci namiotów pneumatycznych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na „Dostawę materiałów promocyjno-reklamowych  w postaci namiotów pneumatycznych  dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
     Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Joannę Sadłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Sadłowska  WindBal Fabryka Reklamy z siedzibą w Tychach  (43-050), przy ulicy Dmowskiego 17/1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena 60% = 60 punktów, 2) okres rękojmi za wady i gwarancji 40% = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  24.354,00 zł.
 
2.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 07 grudnia 2017 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.12.2017
Data udostępnienia informacji: 01.12.2017