Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni

Gdynia, dnia 08 wrzesień 2017 roku.
L.dz.4951/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.55.2017
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu:
 
1.    Informuję, iż Wykonawca Marian Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Monobet z siedzibą w Bobrownikach (87-617) przy ulicy Wrocławska 14C, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni” uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
2.    na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zw. dalej „Ustawą”, odrzucono ofertę Wykonawcy Kazimierz Woźniak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ z siedzibą w Miechucinie przy ul. Szklanej 44. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
W związku z powyższym, z uwagi iż w niniejszym postępowaniu nie złożono innej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art. 93 ust. 1 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.09.2017
Data udostępnienia informacji: 08.09.2017