Wykonanie pomiaru natężeń i analizy ruchu pieszego w Śródmieściu Gdyni

RZ-WZP.271.202.2017.KK
Gdynia, 12.09.2017r.
(BIP)
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie pomiaru natężeń i analizy ruchu pieszego w Śródmieściu Gdyni, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO
            
 
Informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:
 
ofertę MRC CONSULTING TOMASZ CZUBA, z siedzibą w Gdańsku (80-332) przy ul. Piastowskiej 56b lok. 27,  z ceną oferty 51 951,25 zł z VAT-em.
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta spełnia wymogi Zamawiającego po przeprowadzeniu rokowań.

Przedmiot zamówienia jest realizowany i finansowany w ramach realizacji projektu pod tytułem „Furthering Less Congestion by creating Opportunities for more Walking and cycling – FLOW”; Umowa o dofinansowanie nr: 635998 – FLOW" w ramach realizacji programu ramowego Horizon 2020.

Przedmiot zamówienia stanowi cześć realizacji grupy zadań WP3 „Implementation Scenarios and Take-up for Congestion Busting Measures in FLOW” („Wdrażanie scenariuszy i podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu kongestii w FLOW”) w ramach przedmiotowego projektu.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017