Wybór oferty - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia górnego odcinka ul. Kasprowicza w Gdyni

RZ-EZP.271.12.2017.KK
Gdynia,  16.03.2017r.                                                                           

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia górnego odcinka ul. Kasprowicza w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 – Pracowni Projektowej „ANMAR” s. c. z siedzibą w Gdyni (81-606) przy ul. Hodowlanej 14, z ceną oferty: 61 623,00 zł z VAT-em, terminem wykonania dokumentacji projektowej, łącznie ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do 31.07.2017r., okresem rękojmi i gwarancji, okresem pełnienia nadzoru autorskiego i aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz warunkami płatności zgodnie z siwz.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017