Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Weteranów (...) w Gdyni

RZ-EZP.271.76.2017.NW/DT…………                                                                                  Gdynia, 17.07.2017r.
 
 
                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Weteranów i Powstania Styczniowego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.                     
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu  Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy POLDUKT PROJEKT Krzysztof Linke, z siedzibą w Gdyni (81 - 555) przy ul. Małopolskiej 14, z ceną oferty: 13 407,00 zł z VAT-em, okresem rękojmi i gwarancji - 37 miesięcy, terminem wykonania dokumentacji projektowej oraz warunkami płatności zgodnie z siwz.
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 17.07.2017
Data udostępnienia informacji: 17.07.2017