Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Łowickiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej w kierunku ul. Piotrowskiej w Gdyni

RZ-EZP.271.97.2017.IK                                               Gdynia, 13.09.2017r.       
                                                    
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację nawierzchni chodnika  ul. Łowickiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej w kierunku ul. Piotrowskiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2017r. poz. 1579) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego KSK „COLOSEUM” Katarzyna Kiedrowska, z siedzibą w Kębłowie (84-242), przy ul. Uczniowskiej 10, z:
‒       ceną oferty: 447 312,99 zł z VAT-em,
‒       parametrami cenotwórczymi, zastosowanymi przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego oraz dla robót nie    ujętych w kosztorysie ofertowym, a koniecznych do wykonania:
-   stawką roboczogodziny  (R)  netto:                                      R = 18,00 zł;
-   kosztami pośrednie (Kp) od  R i S:                                        Kp = 46 %;
-   zyskiem (Z) od R, S i Kp:                                                         Z = 10 %;
-   kosztami zakupu materiału (Kz) zawartymi w cenie materiału.
‒       terminem wykonania robót budowlanych: w terminie do 26 dni kalendarzowych,
‒       okresem rękojmi i gwarancji: 61 miesięcy,
‒       warunkami płatności – zgodnie z siwz.
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017