INFORMACJA O WYBORZE OFERT - wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni

RZ-EZP.271.42.2017.KK
Gdynia, 21.04.2017r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
                                                                                          
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy  ARDUKT Inżynieria Transportowa Artur Ryś, z siedzibą przy ul. Obrońców Wybrzeża 23/166, w Gdańsku (80 - 398), z ceną oferty: 107 994,00 zł z VAT-em, terminem wykonania do 22.06.2017r., skierowaniem do realizacji jednej osoby, która wykonała 3 projekty organizacji ruchu oraz skierowaniem do realizacji jednej osoby, która wykonała 1 projekt organizacji ruchu, z okresem rękojmi i gwarancji oraz warunkami płatności zgodnie z siwz.
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta spełniająca wymogi siwz i niepodlegająca odrzuceniu.
 
Jednocześnie informuję że w ww. postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017