Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji (...) na przebudowę kanału deszczowego w ul. Świerkowej (...) miasta Gdyni

RZ-EZP.271.9.2017.IK/...................                                                       Gdynia,10.03.2017r                                                          
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanału deszczowego w ul. Świerkowej z działki prywatnej w teren stanowiący własność Gminy miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 - NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski z siedzibą w Gdańsku (80-452) przy ul. Jana Kilińskiego 3d/6, z ceną oferty: 57 810,00 zł z VAT-em, terminem wykonania dokumentacji projektowej, łącznie ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do 08.08.2017r., okresem rękojmi i gwarancji, okresem pełnienia nadzoru autorskiego i aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz warunkami płatności zgodnie z siwz.


UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Ostatnio zmodyfikował: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 10.03.2017
Data udostępnienia informacji: 10.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2017 14:05 Dodanie informacji Inga Kurdziel