Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej (...) miasta Gdyni – Rejon VII

RZ-EZP.271.8.2017.KK/…...........                                                                  Gdynia, 17.03.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni – Rejon VII, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 – Green – Art Acer, z siedzibą w Gdyni (81-150) przy ul. Hodowlanej 14, z ceną oferty 2 433 524,63 zł z VAT-em, oraz z:

- terminem wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS 0 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy,

- czasem uruchomienia usługi w zakresie utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych do 3 godzin, od momentu poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie uruchomienia realizacji tej usługi,

- skierowaniem do realizacji zamówienia powyżej 6 osób, wykonujących prace w terenie, posiadających wymagane kwalifikacje,

- warunkami płatności zgodnie z siwz.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Ostatnio zmodyfikował: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2017 10:55 Dodanie informacji Inga Kurdziel
17.03.2017 12:55 Dodanie informacji Inga Kurdziel