Wydział Zdrowia

Naczelnik Teresa Marzejon
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 503
telefon: 0-58 668 25 00 fax 0-58 668 25 02
e-mail: wydz.zdrowia@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


1.Wydział Zdrowia prowadzi całość spraw z dziedziny ochrony i promocji zdrowia oraz prowadzenia żłobków, a w szczególności:
1) przygotowanie działań promocyjno-profilaktycznych poprzez:
a) analizę danych statystycznych i epidemiologicznych dotyczących mieszkańców Miasta;
b) zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie rocznych zbiorczych informacji dotyczących realizacji programów profilaktycznych - z uwzględnieniem założeń Narodowego Programu Zdrowia,  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;
c) opracowywanie projektów programów profilaktycznych;
d) organizowanie i prowadzenie procedury konkursu ofert celem wyboru realizatorów programów zdrowotnych;
e) kontrolę realizacji programów profilaktycznych;
f) Opracowywanie raportów rocznych z realizacji gminnych programów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej - ocena efektów programów zdrowotnych.
2) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w celu zapewnienia na terenie miasta całodobowej dostępności świadczeń;
3) prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
4) zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 Nr 45 poz. 235), a w tym:
a) prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów;
b) nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami zgodnie z planem nadzoru przyjętym uchwałą Rady Miasta Gdyni
c) organizowanie i prowadzenie procedury otwartego konkursu ofert na zatrudnienie przez gminę dziennego opiekuna;
d) opracowywanie zasad funkcjonowania dziennego opiekuna (wysokość opłat za usługi u dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna, ubezpieczenie dziennego opiekuna;
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi:
a) analiza projektów inicjatyw społecznych złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych;
b) organizowanie i prowadzenie procedury otwartych konkursów ofert w zakresie powierzania i wspierania zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia;
c) kontrola sprawozdań rocznych z realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i przekazywanie do wydziału budżetu miasta w terminach wymaganych przepisami prawa.
6) nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą - dla którego gmina jest organem tworzącym - ze statutem i regulaminem organizacyjnym podmiotu:
a) przygotowywanie projektów we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą, dla których gmina jest podmiotem tworzącym;
b) obsługa rad społecznych podmiotów prowadzących działalność leczniczą (SPZOZ);
c) monitorowanie realizacji zadań określonych umową o dotację podmiotów prowadzących działalność leczniczą
7) Prowadzenie ewidencji decyzji Sądu Rejonowego w Gdyni w przedmiocie określenia rodzaju miejsca i terminu rozpoczęcia pracy na cele społeczne;
8) Organizowanie i prowadzenie procedury konkursowej dotyczącej wyłonienia spośród pracowników gdyńskiej ochrony zdrowia kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Gdyni;
9) Współpraca z:
a) NZOZ-mi oraz innymi świadczeniodawcami z zakresu ochrony zdrowia funkcjonującymi na terenie Miasta;
b) radami dzielnic;
c) Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską;
d) Narodowym Funduszem Zdrowia;
e) samorządami zawodowymi;
f) konsultantami regionalnymi;
g) Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.
2. Pracą wydziału kieruje naczelnik przy pomocy 1 zastępcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: bwitos
Ostatnio zmodyfikował: Bożena _Witos
Data wytworzenia informacji: 24.05.2006
Data udostępnienia informacji: 24.05.2006
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2015 10:14 Korekta Bożena _Witos
12.01.2015 09:06 Korekta Bożena _Witos
08.01.2015 09:03 Aktualizacja treści Elżbieta Czerniawska - Badtke
12.10.2012 10:03 Aktualizacja treści Bożena _Witos