Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Naczelnik Zdzisław Kobyliński
ul. Władysława IV 12/14 (wejście od ul. Wójta Radtkego)
81 – 353 Gdynia
telefon: 58 660-22-41 do 46
tel. sekretariat: 58 660-22-45
e-mail: wzkiol@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności jest komórką właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego i prowadzi sprawy wynikające z ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony, o ochronie przeciwpożarowej,o stanach nadzwyczajnych oraz o bezpieczeństwie imprez masowych a także realizuje zadania związane z rzeczami znalezionymi. W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych.

b) opracowanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,

c) przygotowanie planu reagowania kryzysowego,

d) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

e) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów,

f) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

g) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej

h) organizowanie działalności Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

i) organizowanie pracy i obsługa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach, którego funkcjonują dyspozytorzy miejskich służb ratowniczych,

2) w zakresie obrony cywilnej:

a) planowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

b) przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,

c) opracowanie planu obrony cywilnej miasta oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,

d) organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

e) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.

3) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

a) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

b) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ( ksrg ) na obszarze miasta,

c) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład ksrg oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,

d) organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,

e) uzgadnianie z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi dobrowolnego wspomagania ksrg na obszarze miasta.

4) zakresie pozostałych zadań:

a) budowanie, utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta ( monitoringów lokalnych),

b) wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających regulamin strzelnicy,

c) koordynacja oraz obsługa prac Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

d) nadzór nad przebiegiem konkursu „Bezpieczna Dzielnica” oraz koordynowanie zagadnień związanych z konkursem „Bezpieczna Gdynia”.

e) opiniowanie wniosków i potrzeb Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb i inspekcji w zakresie dofinansowania kosztów ich funkcjonowania,

f) współpraca z jednostkami organizacyjnymi policji, państwowej straży pożarnej, innych służb, inspekcji i straży oraz wydziałami UM w zakresie przeciwdziałania zjawiskom noszącym znamiona kryzysu,

g) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zezwolenie na przeprowadzanie imprez masowych,

h) kontrola imprez masowych,

i) koordynowanie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta w związku z imprezami masowymi,

j) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach w trybie uproszczonym.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Zdzisław Kobyliński
Wprowadził informację: lzacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 17.03.2004
Data udostępnienia informacji: 17.03.2004
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2015 14:18 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
08.07.2015 14:24 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
30.10.2013 08:40 Korekta Łukasz Zacharski
26.06.2012 08:11 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski