Wydział Projektów Rozwojowych

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
fax: 58 668 84 45

Naczelnik Krystyna Borkowska
pokój 122 I piętro
telefon: 58 668 84 48
e-mail: k.borkowska@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


1. Wydział Projektów Rozwojowych prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich, na realizację zadań Miasta, w tym m.in. zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, termomodernizacji oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego i innych projektów zleconych przez Prezydenta.

2. Do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. w zakresie pozyskiwania środków:
  a) analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych,
  b) bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów,
  c) opracowywanie harmonogramów przygotowania projektów wskazanych przez Prezydenta Miasta,
  d) koordynowanie i monitorowanie przygotowania projektów przez wydziały merytoryczne, w tym informowanie o zaistniałych problemach,
  e) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji wniosków aplikacyjnych,
  f) współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów w zakresie interpretacji zapisów dokumentów programowych oraz wytycznych,
  g) koordynacja przygotowania wymaganych załączników do umów o dofinansowanie projektów;
 2. w zakresie realizacji projektów:
  a) tworzenie procedur niezbędnych do prawidłowego realizowania poszczególnych projektów,
  b) opracowywanie wniosków o płatność oraz ich przekazywanie do odpowiednich instytucji zarządzających programami operacyjnymi lub instytucji pośredniczących we wdrażaniu tych programów,
  c) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów,
  d) monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów, odpowiednimi podręcznikami/ wytycznymi oraz przyjętymi procedurami, a także przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektów,
  e) monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących utrzymania trwałości projektów, zgodnie z umowami o dofinansowanie;
 3. prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów miejskich, współfinansowanych ze środków europejskich, w tym umieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta;
 4. w zakresie rozwiązań systemowych, dotyczących środków zewnętrznych na współfinansowanie zadań miasta:
  a) gromadzenie informacji o dostępnych źródłach dofinansowania, możliwościach ich wykorzystania i przekazywanie tych informacji zainteresowanym podmiotom,
  b) monitoring i wsparcie (szkolenia, instrukcje, bieżące konsultacje, itp.) innych wydziałów, jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem miasta w procesie aplikowania, mające na celu efektywne pozyskiwanie dofinansowania,
  c) przekazywanie i utrwalanie w Urzędzie Miasta wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania, sprawozdawczości i rozliczania projektów
  3. Pracą wydziału kieruje naczelnik. 

3. Pracą wydziału kieruje naczelnik.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: bwarszakowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Bagińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.10.2003
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2016 14:09 Edycja Małgorzata Bagińska
08.01.2016 14:06 Aktualizacja treści Małgorzata Bagińska
24.06.2015 15:29 Korekta Małgorzata Bagińska
24.06.2015 15:26 Aktualizacja treści Małgorzata Bagińska
26.09.2013 10:21 Dodanie informacji Małgorzata Bagińska
26.09.2013 10:08 Aktualizacja treści Małgorzata Bagińska
26.09.2013 09:31 formatowanie Małgorzata Bagińska
26.09.2013 09:26 Aktualizacja treści Małgorzata Bagińska
26.09.2013 09:23 Aktualizacja treści Małgorzata Bagińska
26.09.2013 09:17 Aktualizacja treści Małgorzata Bagińska
26.09.2013 09:08 Aktualizacja treści Małgorzata Bagińska
20.03.2013 14:32 Aktualizacja treści Danuta _Hering
20.03.2013 13:09 Aktualizacja treści Danuta _Hering
20.03.2013 13:07 Aktualizacja treści Danuta _Hering