Wydział Projektów Infrastrukturalnych

 

Naczelnik: Beata Neumann
pokój 120 I piętro

telefon: 58 668 84 36
e-mail: b.neumann@gdynia.pl

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
fax: 58 668 24 35

e-mail: wydz.infr@gdynia.pl
 
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

1. Wydział Projektów Infrastrukturalnych prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich, na realizację zadań infrastrukturalnych Miasta w zakresie dróg, dróg rowerowych, węzłów integracyjnych, transportu publicznego, inteligentnych systemów transportowych, przystani rybackich, obiektów kultury oraz rewitalizacji przestrzeni i infrastruktury miejskiej i innych projektów zleconych przez Prezydenta.
2. Do zadań wydziału należy w szczególności:
 1. w zakresie pozyskiwania środków:
  a) analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych,
  b) bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów,
  c) opracowywanie harmonogramów przygotowania projektów wskazanych przez Prezydenta Miasta,
  d) koordynowanie i monitorowanie przygotowania projektów przez wydziały merytoryczne, w tym informowanie o zaistniałych problemach,
  e) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami,
  f) współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów w zakresie interpretacji zapisów dokumentów programowych oraz wytycznych,
  g) koordynacja przygotowania wymaganych załączników do umów o dofinansowanie projektów;
 2. w zakresie realizacji projektów:
  a) tworzenie procedur niezbędnych do prawidłowego realizowania poszczególnych projektów,
  b) opracowywanie wniosków o płatność oraz ich przekazywanie do odpowiednich instytucji zarządzających programami operacyjnymi lub instytucji pośredniczących we wdrażaniu tych programów,
  c) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów,
  d) monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów, odpowiednimi podręcznikami/wytycznymi oraz przyjętymi procedurami, a także przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektów,
  e) monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących utrzymania trwałości projektów, zgodnie z umowami o dofinansowanie;
 3. koordynacja spraw związanych z udziałem Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot", w zakresie dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
3. Pracą wydziału kieruje naczelnik.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dominika _Kowalkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kowalkowska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2016
Data udostępnienia informacji: 11.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 10:37 Aktualizacja treści Dominika Kowalkowska
03.03.2016 12:03 Aktualizacja treści Ilona Dybikowska
19.01.2016 15:29 Korekta Dominika Kowalkowska
14.01.2016 11:06 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska
13.01.2016 14:09 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska
11.01.2016 08:57 Korekta Dominika Kowalkowska
11.01.2016 08:41 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska