Wydział Edukacji

Naczelnik Krystyna Przyborowska
ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 606

tel. 58 66 88 458

e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl


Do zadań Wydziału Edukacji należy: prowadzenie oraz nadzór nad działalnością publicznych placówek objętych systemem oświaty, w tym przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i pracy pozaszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i doskonalenia nauczycieli, z wyłączeniem placówek o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym, a także prowadzenie spraw określonych w ustawie o systemie oświaty publicznych szkół i placówek prowadzonych przez inny, niż JST organ oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach placówek publicznych.

W strukturze wydziału funkcjonują referaty i samodzielne stanowisko pracy, oznaczone odpowiednimi symbolami: 
1) Referat Organizacyjny Szkół - OES,
2) Referat Finansowy - OEF,
3) Referat Projektów Edukacyjnych - OEP,
4) Samodzielne stanowisko ds. edukacji dzieci najmłodszych - OEN.

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:
1) ocena propozycji rozwiązań kadrowych w podległych placówkach: realizacja procedury postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły, placówki;
2) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek, w szczególności przygotowanie i przeprowadzenie procedury w zakresie oceny ich pracy;
3) doradztwo i nadzór nad organizacją i metodami zarządzania, sprawami wynikającymi ze stosunku pracy, w tym dyscypliny pracy w placówkach;
4) wnioskowanie o przyznanie dyrektorom szkół i placówek odznaczeń państwowych, medali, nagród Prezydenta Miasta Gdyni, Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej;
5) przygotowywanie i przeprowadzanie procedury postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, udział w charakterze obserwatora w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli stażystów, którzy ubiegają się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
6) inspirowanie i udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania; organizowanie i koordynacja szkoleń pracowników szkół i placówek;
7) realizacja procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) monitorowanie, analiza i sprawozdawczość z realizacji zadań oświatowych,
9) realizacja procedury przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Gdyni;
10) prowadzenie rejestru umów najmu pomieszczeń zbędnych na cele statutowe w szkołach i placówkach, przygotowywanie zarządzeń w kwestii udzielania zgody na udostępnienie pomieszczeń szkolnych;
11) współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach sieci placówek, oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej, nadzoru pedagogicznego oraz powoływania dyrektorów jednostek;
12) współpraca z wyższymi uczelniami oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi, działającymi programowo w dziedzinie oświaty i wychowania.

Pracą wydziału kieruje naczelnik przy pomocy jednego zastępcy, który kieruje Referatem Finansowym, oraz dwóch kierowników referatów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: kratajczak
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 01.06.2006
Data udostępnienia informacji: 01.06.2006
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2016 12:44 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:05 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 11:35 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 11:35 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 11:33 Korekta Aleksandra Rzewuska
07.06.2016 14:05 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
07.06.2016 13:43 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
07.06.2016 13:43 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
07.06.2016 13:42 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
07.06.2016 13:42 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
07.06.2016 13:41 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
15.04.2016 12:13 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
15.04.2016 12:11 Dodanie informacji Aleksandra Rzewuska
12.11.2013 10:32 Aktualizacja treści Michalina Siemińska