Wydział Dochodów

Zastępca Skarbnika Miasta
mgr Krystyna Ossowska
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój: 412
telefon: 58 668 82 50, 58 668 88 30
fax: 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl

Do zadań Wydziału Dochodów należy działanie na rzecz pozyskania wpływów z podatków i opłat należnych gminie, a pobieranych bezpośrednio przez gminę, dochodów z mienia gminnego oraz realizowanie zadań związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych, a w szczególności:
 1. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez URZĄD roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych będących wpływami:
  • z podatków ustalanych, pobieranych i egzekwowanych bezpośrednio przez gminę na podstawie odrębnych ustaw,
  • z opłat lokalnych;
 2. pełnienie funkcji pomocniczej dla PREZYDENTA w sprawach dotyczących ulg, umorzeń, odroczeń w sferze podatków i opłat należnych gminie w całości a pobieranych przez urzędy skarbowe;
 3. nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżaw nieruchomości, wieczystego użytkowania, wynajmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości, dzierżaw majątku po byłych przedsiębiorstwach komunalnych;
 4. analizowanie stanu należności podatkowych i podejmowanie stosownych działań w zakresie ich egzekucji;
 5. kierowanie wniosków do sądów o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużnika
 6. nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i dochodów z mienia gminnego;
 7. przygotowywanie projektów planów i analiz, w szczególności:
  • wycinka budżetu miasta w zakresie jego dochodów,
  • prognoz wieloletnich dochodów miasta,
 8. prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w celu ściągania należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w tym m.in.: dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych na majątku zobowiązanego na wniosek wierzyciela
 9. kontrole wypełniania obowiązku prawidłowego uiszczenia podatków i opłat lokalnych
 10. prowadzenie księgowości podatkowej i dochodów z mienia gminnego;
 11. prowadzenie spraw związanych z windykacją dochodów Skarbu Państwa (umowy dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów, zarząd majątkiem), do których prowadzenia właściwy jest Starosta
 12. współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami, m.in. z RIO, Izbą Skarbową, NIK-iem;
 13. ustanawianie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 20.02.2004
Data udostępnienia informacji: 20.02.2004
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2016 10:00 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.02.2013 15:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.02.2013 09:14 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.02.2013 09:04 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.02.2013 09:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.03.2012 11:06 Korekta Michał Kowalski