Wydział Architektoniczno - Budowlany

Naczelnik / Architekt Miejski Renata Stelmach
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój: 332a
telefon: 58 66 88 401, fax 58 66 88 402
e-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁKI  13.00 - 16.00
ŚRODY  08.00 - 11.00

Do zadań Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta w zakresie architektury. Wydział Architektoniczno - Budowlany:
  1. współpracuje z Biurem Planowania Przestrzennego  w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych,
  2. wydaje decyzje o warunkach zabudowy w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane, m.in.: o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, o przyjęciu zgłoszeń zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórki nie wymagającej pozwolenia, o zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie budowy bądź wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i nakładaniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowę, o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  4. prowadzi rejestry decyzji o warunkach zabudowy i rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę
  5. wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali,
  6. prowadzi prace z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - wydawanie decyzji na realiazcję inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych oraz wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w w/w zakresie
  7. kontroluje posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji
  8. dokonuje czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego oraz uczestniczy w czynnosciach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
  9. współdziała z organami nadzoru budowlanego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: drepinski
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 27.08.2010
Data udostępnienia informacji: 10.09.2003
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2012 08:14 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
13.03.2012 09:05 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.08.2010 11:35 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.08.2010 11:18 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.08.2010 11:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.07.2010 13:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński