Wydział Architektoniczno - Budowlany

Osoba kierująca komórką: Naczelnik / Architekt Miejski Renata Stelmach
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 332
Nr telefonu: 58 668-84-01
Nr faxu: 58 66 88 402
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki - godz. 13.00 - 16.00,
środy - godz. 08.00 - 11.00


Do zadań Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta w zakresie architektury. Wydział Architektoniczno - Budowlany:
  1. współpracuje z Biurem Planowania Przestrzennego w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych,
  2. wydaje decyzje o warunkach zabudowy  oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane, m.in.: o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, o przyjęciu zgłoszeń zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórki nie wymagającej pozwolenia, o zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie budowy bądź wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i nakładaniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowę, o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  4. prowadzi rejestry decyzji o warunkach zabudowy, rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestry zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych,
  5. wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali,
  6. prowadzi prace z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - wydawanie decyzji na realiazcję inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych oraz wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w w/w zakresie
  7. kontroluje posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji
  8. dokonuje czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego oraz uczestniczy w czynnosciach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
  9. współdziała z organami nadzoru budowlanego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 27.08.2010
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2017 12:39 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.06.2017 13:26 Korekta Michał Kowalski