Głosowanie przez pełnomocnika

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pok. 60
Tel. 58-66-88-728
        58-66-88-727
fax 58 6688767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumenty- wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania dostępny poniżej lub w pok. 60
- pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania dostępny poniżej lub w pok. 60
- kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
- kopia zaświadczenia o prawie do głosowania - jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia (zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta)
- kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
- dowody osobiste lub inne dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość uczestników postępowania (do wglądu)
 
sposób załatwienia sprawy- wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania, który można odebrać osobiście w pok.60 lub może zostać doręczony pod wskazany adres (w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa)
- w przypadku nieprawidłowości – wezwanie do usunięcia wad wniosku, nieusunięcie ich w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa
 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawy- jeśli wniosek jest kompletny termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest niezwłocznie uzgadniany z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa

- w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez nadania dalszego biegu w aktach sprawy
inne informacjePrawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
•wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.)
oraz
• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów oraz najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania, jeżeli wybory obejmują dwie tury głosowania.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik. 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.07.2011r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2015r., poz. 1724 j.t.) 
druki-Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - wybory do Sejmu i Senatu RP

-Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - wybory do Sejmu i Senatu RP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 05.05.2010
Data udostępnienia informacji: 05.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 11:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.09.2015 08:57 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
19.08.2015 14:02 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
13.07.2015 12:11 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
13.07.2015 12:08 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
13.07.2015 11:43 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
15.06.2015 13:50 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
13.04.2015 09:27 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
13.03.2015 13:38 Korekta Małgorzata Lejko
13.03.2015 13:37 Korekta Małgorzata Lejko
27.02.2015 13:27 Korekta Małgorzata Lejko
27.02.2015 12:55 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
23.09.2014 09:55 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
20.02.2014 12:41 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
20.02.2014 12:41 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:24 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
30.11.2012 10:18 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
01.09.2011 15:09 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
01.09.2011 15:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.08.2011 15:26 Korekta Małgorzata Lejko
29.08.2011 13:35 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 09:30 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.12.2010 13:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
30.09.2010 10:07 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
30.09.2010 10:04 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.09.2010 12:57 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.09.2010 12:56 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.09.2010 12:54 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko