Głosowanie korespondencyjne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 209
Tel. 58-66-88-733
        58-66-88-734
        58-66-88-732
        58-66-88-753
fax 58 6688767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00
 
wymagane dokumentywniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego 
sposób załatwienia sprawydostarczenie pakietu wyborczego na adres podany we wniosku lub pozostawienie pakietu do osobistego odbioru w Urzędzie Miasta w zależności od woli wyborcy 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawypakiet wyborczy jest dostarczany do wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów
inne informacje- zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się ustnie, telefonicznie, pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną do 15 dnia przed dniem wyborów
- we wniosku wyborca może zaznaczyć konieczność dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
- wniosek złożony po terminie lub niekompletny i nieuzupełniony w terminie, a także wniosek złożony przez wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania pozostawia się bez rozpoznania
- głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta za wyjątkiem wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności)
- głosować korespondencyjnie nie można w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach, w domach studenckich oraz na polskich statkach morskich
- w wyborach Prezydenta RP oraz wyborach wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaart. 53(a-l) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) 
druki

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 25.03.2015
Data udostępnienia informacji: 25.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2015 11:21 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
31.03.2015 14:49 Dodanie informacji Małgorzata Lejko
25.03.2015 12:58 Dodanie informacji Małgorzata Lejko