Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Służby Wojskowej
ul. Świętojańska 141
81-404 Gdynia
-
Tel. 58-66-24-882
        58-66-24-883
fax 58-66-22-836
e-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/ osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Wnioskodawcą w tej sprawie może być także uprawniony członek rodziny (wniosek do pobrania poniżej, w Punkcie Informacyjnym UM Gdyni lub w tut. Referacie);
- karta powołania do czynnej służby wojskowej* (do wglądu) albo zaświadczenie o jej odbywaniu wydane przez jednostkę wojskową lub wojskową komendę uzupełnień (w przypadku żołnierza);
- odpis skrócony aktu małżeństwa;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (dzieci);
- zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (np. zaświadczenie z zakładu pracy, właściwego urzędu pracy, zakładu ubezpieczeń społecznych);
- oświadczenie pełnoletniego członka rodziny o nie uzyskiwaniu dochodu z jakiegokolwiek tytułu (w przypadku braku własnych źródeł dochodu);
- inne dokumenty w zależności od okoliczności sprawy;
- dowód osobisty osoby, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę oraz pełnoletnich członków rodziny pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu (do wglądu).

*) nie dotyczy okresowej służby wojskowej. 
sposób załatwienia sprawyDecyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
opłatyNie podlega opłacie skarbowej.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, do miesiąca /sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego/, do dwóch miesięcy /sprawa szczególnie skomplikowana/.
inne informacjeCzłonkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /art. 128 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP/.
Wskazanego przepisu nie stosuje się do wyżej wymienionych osób, jeśli utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza.
Decyzję w tej sprawie wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące. 
tryb odwoławczy- od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku ul.Okopowa 21/27, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 
podstawa prawna- art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). 
druki

WNIOSEK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Reszke
Data wytworzenia informacji: 13.01.2006
Data udostępnienia informacji: 13.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2016 13:39 Zmiana załącznika Iwona Reszke
13.10.2016 13:31 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
18.01.2016 12:21 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
10.07.2015 12:01 Zmiana załącznika Iwona Reszke
10.07.2015 09:44 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
09.04.2015 15:18 Zmiana załącznika Beata Chudzik
09.04.2015 14:51 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
30.09.2014 11:55 Zmiana załącznika Iwona Reszke
30.09.2014 11:47 Aktualizacja treści Iwona Reszke
13.06.2014 12:26 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
29.05.2013 14:48 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
28.05.2013 14:38 zmiana siedziby Referatu Iwona Reszke
28.05.2013 13:01 zmiana siedziby Referatu Iwona Reszke
07.12.2012 12:35 Zmiana załącznika Iwona Reszke
07.12.2012 09:14 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
25.05.2012 13:46 Zmiana załącznika Iwona Reszke
25.05.2012 13:33 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
03.02.2012 12:14 Korekta Iwona Reszke
03.02.2012 09:31 Aktualizacja treści Iwona Reszke
13.06.2011 13:59 Aktualizacja treści Beata Chudzik