Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za żołnierza samotnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Służby Wojskowej
ul. Świętojańska 141
81-404 Gdynia
-
Tel. 58-66-24-882
        58-66-24-883
fax 58-66-22-836
e-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/ osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, o uznanie za żołnierza samotnego;
- dowód osobisty (do wglądu);
- karta powołania do czynnej służby wojskowej* (do wglądu) albo zaświadczenie o jej odbywaniu wydane przez jednostkę wojskową lub wojskową komendę uzupełnień (w przypadku żołnierza);
- tytuł prawny do lokalu (domu) mieszkalnego;
- oświadczenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, że jest osobą niebędącą w związku małżeńskim, prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
*) nie dotyczy okresowej służby wojskowej. 
sposób załatwienia sprawyDecyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
opłatyNie podlega opłacie skarbowej.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, do miesiąca /sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego/, do dwóch miesięcy /sprawa szczególnie skomplikowana/.
inne informacjeDecyzję w tej sprawie wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące. 
tryb odwoławczy- od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku ul.Okopowa 21/27, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 
podstawa prawna- art. 127 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: jkreft
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Reszke
Data wytworzenia informacji: 13.01.2006
Data udostępnienia informacji: 13.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2016 13:28 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
18.01.2016 12:13 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
10.07.2015 09:39 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
09.04.2015 14:50 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
30.09.2014 11:06 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.06.2014 11:34 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
28.05.2013 15:45 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
28.05.2013 13:26 zmiana siedziby Referatu Beata Chudzik
28.05.2013 12:49 zmiana siedziby Referatu Beata Chudzik
07.12.2012 09:12 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
25.05.2012 14:17 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
25.05.2012 13:51 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
03.02.2012 10:17 Aktualizacja treści Iwona Reszke