Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Służby Wojskowej
ul. Świętojańska 141
81-404 Gdynia
pok. -
Tel. 58-66-24-887
fax 58 66-22-836
e-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (wniosek do pobrania poniżej, w Punkcie Informacyjnym UM Gdyni lub w tut. referacie);
- zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej);
oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:
- zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia wydawane przez pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym pracy,
- zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego dochodu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą,
- zaświadczenie z gminy – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej,
- zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty dochodu – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową;
 
sposób załatwienia sprawy- wniosek wraz z załącznikami, składa się w Referacie Służby Wojskowej ul. Świętojańska 141 lub w kancelarii ogólnej, w holu głównym na parterze Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, lub za pośrednictwem poczty - nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych;
- wypłata świadczenia rekompensującego następuje w formie przelewu lub osobiście w kasie urzędu, parter, kasa nr 3 w godz. od 9.00 do 15.00 (wejście od
ul. Świętojańskiej).
 
opłatyZwolnione z opłat i kosztów administracyjnych.
czas załatwienia sprawyŚwiadczenie pieniężne wypłaca się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wymaganych dokumentów.
inne informacjeZaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:
- informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone,
- kwotę dziennego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego – 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy,
lub
- kwotę dziennego dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej - 1/252 dochodu za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 
tryb odwoławczy- od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
podstawa prawna- art. 119a oraz art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1534 z późn.zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. poz. 1520 z późn. zm.);
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
 
druki

Wniosek

Zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: m.mieszczański
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Olkowski
Data wytworzenia informacji: 02.06.2006
Data udostępnienia informacji: 02.06.2006
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2017 10:34 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
23.11.2016 12:30 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
23.11.2016 12:28 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
13.10.2016 13:18 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
12.10.2016 10:53 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
13.05.2016 12:31 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
13.05.2016 09:04 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
13.05.2016 09:01 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
19.01.2016 11:01 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
19.10.2015 09:47 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
19.10.2015 09:39 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
19.10.2015 09:26 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
14.07.2015 11:12 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
26.03.2015 14:34 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
26.03.2015 14:31 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
06.06.2014 13:14 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
06.06.2014 13:11 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
25.04.2014 12:11 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
25.04.2014 11:59 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
28.05.2013 14:00 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
28.05.2013 13:15 zmiana siedziby Jacek Olkowski
06.12.2012 10:29 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
15.05.2012 12:06 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
07.02.2012 09:12 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
07.02.2012 09:02 Aktualizacja treści Jacek Olkowski