Pokrywanie żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej* należności mieszkaniowych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Służby Wojskowej
ul. Świętojańska 141
81-404 Gdynia
-
Tel. 58-66-24-882
        58-66-24-883
fax 58-66-22-836
e-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
w godzinach:  8.00- 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej* lub małżonka żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych (dowód osobisty do wglądu) oraz odpowiednio:
1. zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
2. umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych;
3. wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;
4. zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;
5. decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego;
6. oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny;
7. oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

*) nie dotyczy żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową oraz żołnierzy samotnych odbywających ćwiczenia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni.  
sposób załatwienia sprawyDecyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
opłatyNie podlega opłacie skarbowej.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, do miesiąca /sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego/, do dwóch miesięcy /sprawa szczególnie skomplikowana/.
inne informacje- decyzję wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza;
- należności mieszkaniowe wypłaca się od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej*;
- uprawnienie dot. pokrywania należności mieszkaniowych przysługuje również małżonkom żołnierzy, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 
tryb odwoławczy- od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul.Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.  
podstawa prawna- art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. poz. 1503);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm).  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Reszke
Data wytworzenia informacji: 13.01.2006
Data udostępnienia informacji: 13.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2017 14:33 Aktualizacja treści Iwona Reszke
13.10.2016 13:30 Zmiana załącznika Beata Chudzik
04.02.2016 12:53 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
18.01.2016 12:14 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
20.10.2015 12:56 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
10.07.2015 09:41 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
09.04.2015 14:52 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
30.09.2014 11:43 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.06.2014 11:40 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
28.05.2013 15:42 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
28.05.2013 13:28 zmiana siedziby Referatu Beata Chudzik
28.05.2013 12:51 zmiana siedziby Referatu Beata Chudzik
07.12.2012 09:06 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
25.05.2012 13:25 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.05.2011 13:28 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski