Orzeczenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Służby Wojskowej
ul. Świętojańska 141
81-404 Gdynia
-
Tel. 58-66-24-882
        58-66-24-883
fax 58-66-22-836
e-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę* (wniosek do pobrania poniżej, w Punkcie Informacyjnym UM Gdyni lub w tut. Referacie). Wniosek składa osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierz odbywający tę służbę*, albo pełnoletni członek rodziny wymagający sprawowania bezpośredniej opieki;
- zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej* - dot. żołnierza;
- dowody osobiste do wglądu
oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:
1) oświadczenie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę* lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
2) ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) - w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;
3)oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę* - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierz odbywający tę służbę*;
4) oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę*, wyrażające zgodę na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny wymagający opieki.

 
sposób załatwienia sprawyDecyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 
opłatyNie podlega opłacie skarbowej.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, do miesiąca /sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego/, do dwóch miesięcy /sprawa szczególnie skomplikowana/.
inne informacjeKonieczność sprawowania bezpośredniej opieki może zostać orzeczona nad członkiem rodziny wspólnie zamieszkałym z osobą podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/ żołnierzem odbywającym tę służbę*, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki.
Prezydent Miasta Gdyni jest organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie w przypadku gdy członek rodziny wymagający opieki zameldowany jest na terenie miasta Gdyni na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące.

*) dot. również przeszkolenia wojskowego 
tryb odwoławczy- od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 
podstawa prawna- art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz odpowiednio art. 39a albo art. 88 oraz art. 93 ust. 3 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. Nr 64, poz. 333);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).  
druki

WNIOSEK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 10.03.2006
Data udostępnienia informacji: 10.03.2006
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2016 13:37 Zmiana załącznika Beata Chudzik
13.10.2016 13:33 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
18.01.2016 12:24 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
10.07.2015 12:06 Zmiana załącznika Iwona Reszke
10.07.2015 09:43 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
09.04.2015 15:15 Zmiana załącznika Beata Chudzik
09.04.2015 15:14 Zmiana załącznika Beata Chudzik
09.04.2015 15:07 Zmiana załącznika Beata Chudzik
09.04.2015 14:53 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
13.06.2014 12:24 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
29.05.2013 14:53 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
28.05.2013 14:33 zmiana siedziby Referatu Iwona Reszke
28.05.2013 12:56 zmiana siedziby Referatu Iwona Reszke
07.12.2012 10:01 Zmiana załącznika Beata Chudzik
07.12.2012 09:55 Zmiana załącznika Beata Chudzik
07.12.2012 09:51 Zmiana załącznika Beata Chudzik
07.12.2012 09:49 Zmiana załącznika Beata Chudzik
07.12.2012 09:06 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
25.05.2012 13:14 Zmiana załącznika Beata Chudzik
25.05.2012 13:12 Zmiana załącznika Beata Chudzik
25.05.2012 13:09 Zmiana załącznika Beata Chudzik
25.05.2012 13:05 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
08.02.2012 15:42 Aktualizacja treści Beata Chudzik
03.02.2012 13:52 Aktualizacja treści Beata Chudzik
03.02.2012 13:36 Aktualizacja treści Beata Chudzik
03.02.2012 13:18 Aktualizacja treści Beata Chudzik
16.05.2011 13:10 Aktualizacja treści Beata Chudzik
16.05.2011 12:52 Aktualizacja treści Beata Chudzik
16.05.2011 12:49 Aktualizacja treści Beata Chudzik
16.05.2011 12:43 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.05.2011 15:58 Zmiana załącznika Beata Chudzik
13.05.2011 15:55 Zmiana załącznika Beata Chudzik
13.05.2011 15:48 Zmiana załącznika Beata Chudzik
13.05.2011 15:42 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.05.2011 15:40 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.05.2011 15:24 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.05.2011 15:10 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.05.2011 15:02 Aktualizacja treści Beata Chudzik
11.05.2011 13:21 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski