Kwalifikacja wojskowa

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Służby Wojskowej
ul. Świętojańska 141
81-404 Gdynia
-
Tel. 58-66-24-882
        58-66-24-883
fax 58-66-22-836
e-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 
sposób załatwienia sprawy- mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej;
- termin i miejsce podane są w wezwaniu dostarczanym drogą pocztową oraz w obwieszczeniach wywieszanych w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych;
- określenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. 
opłatyNie podlega opłacie skarbowej.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie w dniu stawienia się.
inne informacje- wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;
- osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
- osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu;
- osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia - są obowiązane uzyskać zezwolenie Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego na wyjazd i pobyt za granicą;
- osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;
- kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;
- do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się także ochotnicy (w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia), niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia;
- osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody;
- obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia;
- osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.  
tryb odwoławczy- od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, a członkom powiatowej komisji lekarskiej sprzeciw, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Gdańsku;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 
podstawa prawna- art. 26, 28, 30a, 32, 33-35, 37, 48 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735);
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595 z późn. zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 14.03.2006
Data udostępnienia informacji: 14.03.2006
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2016 13:28 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
13.10.2016 13:25 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
19.02.2016 08:45 Aktualizacja treści Beata Chudzik
18.01.2016 12:13 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
18.01.2016 12:11 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
10.07.2015 09:37 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
09.04.2015 14:47 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
13.06.2014 12:15 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
13.06.2014 12:08 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
13.06.2014 12:05 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
28.05.2013 12:48 zmiana siedziby Referatu Iwona Reszke
07.12.2012 09:05 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
25.05.2012 12:59 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
25.05.2012 12:55 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
09.02.2012 13:27 Aktualizacja treści Beata Chudzik
09.02.2012 13:26 Aktualizacja treści Beata Chudzik
09.02.2012 13:21 Aktualizacja treści Beata Chudzik
09.02.2012 13:03 Aktualizacja treści Beata Chudzik
13.05.2011 11:02 Aktualizacja treści Jacek Olkowski