Budowa lodowiska miejskiego w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg  nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 209 000 euro na wykonanie

trzech koncepcji projektowych i wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Budowa lodowiska miejskiego w Gdyni” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.


Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 24.02.2016 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2016/S 040-065644- http://ted.europa.eu/

 

Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne i podobne

2016/S 040-065644

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Monika Grocholewska
81-382 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586688300
E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl
Faks: +48 586688302

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdynia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie trzech koncepcji projektowych i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Budowa lodowiska miejskiego w Gdyni” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:
Część A – opracowanie trzech koncepcji projektowych dla inwestycji pn.: „Budowa lodowiska miejskiego Gdyni”.
Część B – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie wybranego wariantu koncepcji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa lodowiska miejskiego Gdyni” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii i odstępstw w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część C – opracowanie wizualizacji w wersji elektronicznej i papierowej – techniką dowolną, które będą używane do promocji przedsięwzięcia.
Część D – wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów z weryfikacji projektów elektroenergetycznych.
Część E – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 756 836 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 210 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN
2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Za wykonanie części A, B, C i D przedmiotu umowy strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w następujący sposób:
1) po dostarczeniu 3 koncepcji, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
2) po dostarczeniu mapy do celów projektowych, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
3) po dostarczeniu badań geologicznych gruntu, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
4) po dostarczeniu zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
5) po dostarczeniu materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
6) po dostarczeniu uzgodnionego projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją zieleni
i gospodarką drzewostanem oraz z projektem nasadzeń rekompensacyjnych, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
7) po dostarczeniu uzgodnionych projektów wykonawczych wraz z docelową organizacją ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów, uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, w oparciu o podpisany protokół zdawczo – odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
8) po dostarczeniu wizualizacji w wersji elektronicznej i papierowej. w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę
w wysokości 80 % za te prace,
9) fakturę obejmującą 20 % pozostałego wynagrodzenia za opracowania wymienione w pkt od 1) do 8) Wykonawca wystawi po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.
10) fakturę obejmującą 100 % wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskania protokółu weryfikacji projektu elektroenergetycznego, Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego bez uwag odpowiednio dla aktualizacji kosztorysów inwestorskich i protokołu weryfikacji projektu elektroenergetycznego.
2. Za wykonanie Części E dla strony ustalają płatności na podstawie faktur kwartalnych wystawionych przez Wykonawcę, w równych ratach w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy. Dokładne ustalenie wysokości i ilości rat nastąpi aneksem do umowy po wyborze Wykonawcy robót budowlanych i podpisaniu z nim przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
 zamówienie:


1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, zasadami wiedzy współczesnej, obowiązującymi normami i przepisami.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca winien złożyć:
2.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt od 2.2 do 2.4 i 2.6- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) w pkt 2.5 i 2.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300 000 PLN.
2. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300 000 PLN. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę, a jeżeli jest składany wspólnie musi być złożony na łączną kwotę nie niższą niż 300 000 PLN.
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
5. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi o wartości netto nie mniejszej niż 200 000 PLN. każda w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, rozbudowy lub przebudowy wielkogabarytowych obiektów sportowych, takich jak: wielofunkcyjne hale sportowe, baseny pływackie lub lodowiska, dla których uzyskano w tym czasie pozwolenie na budowę.
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
a) architektonicznej – 2 osoby
b) drogowej – 1 osoby,
c) konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 2 osoba
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba
2) Zamawiający wymaga aby osoby, o których mowa w pkt 1.2. 1) a)-e) posiadały uprawnienia projektowe przez okres nie krótszy niż 5 lat.
3) Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub kilku specjalnościach.
4) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
2. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
2.1. oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym),
2.2. wykaz głównych usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 wraz z załączeniem dowodów że usługi te zostały wykonane należycie. Wśród głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiającym jest podmiotem na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców.
2.3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu oferty)
2.4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4. Wymagane jest dysponowanie osobami wymienionymi w pkt 1.2.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
5. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 - j.t.), ustawa z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1946).

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto przedmiotu zamówienia. Waga 90

2. Okres wykonania części B przedmiotu zamówienia. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

EZP nr 14/16

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.4.2016 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 15.4.2016 - 12:00

Miejscowość:

Gdynia, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, sala 105A.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 oraz formularz cenowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy oraz formularz cenowy
2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
2.1 oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału 8 i rozdziału 10 SIWZ.
2.2 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (D.U. z 2015 r. poz. 184) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6.
2.3 dowód wniesienia wadium,
2.4 w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2.5 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5-7 w przypadku:
3.1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2015.2008 – j.t.)
3.2. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 10 % w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5 % wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia.
5. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
6. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu.
7. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany obciążeń publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały opublikowane przed terminem składania ofert nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-672 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Odwołania wnosi się w oparciu o przepisy art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Horiszna
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 24.02.2016
Data udostępnienia informacji: 26.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2016 11:52 Dodanie informacji Barbara Woźniak
09.03.2016 15:32 Dodanie informacji Barbara Woźniak
26.02.2016 11:53 Dodanie informacji Barbara Woźniak
26.02.2016 11:45 Dodanie informacji Barbara Woźniak
26.02.2016 11:40 Dodanie informacji Barbara Woźniak
26.02.2016 11:28 Dodanie informacji Barbara Woźniak