Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Metalowej, Rogali i Uranowej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”

Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
2017/S 129-263798
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Tel.: +48 586688300
E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Metalowej, Rogali i Uranowej w Gdyni”.
 
Numer referencyjny: 53/17
II.1.2)Główny kod CPV71240000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: Budowa ulicy Metalowej, Rogali i Uranowej w Gdyni
Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
Część 1 obejmująca opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Metalowej i Rogali: Zad.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Zad.2 wykonanie prac geodezyjnych, Zad.3 koncepcja odwodnienia ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z ul. Metalową i Rogali, Zad.4 aktualizacja kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych, Zad.5 sprawowanie nadzoru autorskiego
Część 2 obejmująca opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Uranowej:
Zad.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Zad.2 wykonanie prac geodezyjnych, Zad.3 wykonanie koncepcji odwodnienia ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z ul. Uranową, Zad.4 aktualizacja kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych, Zad.5 sprawowanie nadzoru autorskiego.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Metalowej i Rogali z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego
 
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV71240000
71244000
71246000
71247000
71245000
71248000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia.
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa ulicy Metalowej, Rogali i Uranowej w Gdyni wraz z przebudowa kolidującej infrastruktury” odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
a) aktualna mapa do celów projektowych, z pomiarami w terenie oraz sprawdzeniem i weryfikacją rzędnych sytuacyjno-wysokościowych, mapa musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodniona z Marynarką Wojenną,
b) badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe,
c) wielobranżowa dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji, postanowień, opinii oraz odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego (niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), w tym uzgodniony projekt budowlany, projekt architektoniczny zagospodarowania terenu oraz projekty wykonawcze.
d) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
f) przedmiary robót,
g) wersja elektroniczna zgodna z wersją papierową przedmiotu zamówienia,
h) przekopy próbne.
Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na:
a) wznowieniu granic w zakresie projektowanego pasa drogowego obejmującego:
odszukanie, wznowienie i trwałą stabilizację punktów granicznych,
okazanie położenia punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości stronom zainteresowanym
sporządzenie protokołu wznowienia granic nieruchomości,
złożenie operatu ze wznowienia granic nieruchomości do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Gdyni.
b) podziale 10 działek niezbędnych pod inwestycję. Podział nieruchomości należy wykonać zgodnie
z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
z dnia 10.4.2003 r. (Dz.U. 2015.2031).
Wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek niezbędnych pod inwestycję obejmującego:
uzyskanie odpisów z Ksiąg Wieczystych,
opracowanie operatu technicznego wraz z mapami projektu podziału działek, zawierającego wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny
złożenie Zamawiającemu po 6 egz. map potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK),
okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złożeniu operatu podziałowego do ODGiK celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Zadanie 3.-. wykonanie koncepcji odwodnienia ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z ulicami objętymi zakresem realizacji odpowiednio dla obu Części w tym uzyskanie:
1) mapy do celów informacyjnych
2) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
3) projektu koncepcyjnego odwodnienia wraz ze wstępnie oszacowanymi kosztami i uzgodnieniem ZDiZ.
Zadanie 4 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych
Zadanie 5 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez wykonywanie zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia oraz sporządzenie dokumentacji projektowych wynikających z wad ww. dokumentacji.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 392
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie Zadania 5 dla obu części przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Uranowej z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego
 
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV71244000
71246000
71247000
71245000
71248000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia.
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa ulicy Metalowej, Rogali i Uranowej w Gdyni wraz z przebudowa kolidującej infrastruktury” odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
a) aktualna mapa do celów projektowych, z pomiarami w terenie oraz sprawdzeniem i weryfikacją rzędnych sytuacyjno-wysokościowych, mapa musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodniona z Marynarką Wojenną,
b) badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe,
c) wielobranżowa dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji, postanowień, opinii oraz odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego (niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), w tym uzgodniony projekt budowlany, projekt architektoniczny zagospodarowania terenu oraz projekty wykonawcze.
d) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
f) przedmiary robót,
g) wersja elektroniczna zgodna z wersją papierową przedmiotu zamówienia,
h) przekopy próbne.
Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na:
a) wznowieniu granic w zakresie projektowanego pasa drogowego obejmującego:
odszukanie, wznowienie i trwałą stabilizację punktów granicznych,
okazanie położenia punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości stronom zainteresowanym
sporządzenie protokołu wznowienia granic nieruchomości,
złożenie operatu ze wznowienia granic nieruchomości do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Gdyni.
b) podziale 10 działek niezbędnych pod inwestycję. Podział nieruchomości należy wykonać zgodnie
z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
z dnia 10.4.2003 r. (Dz.U. 2015.2031). Wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek niezbędnych pod inwestycję obejmującego:
uzyskanie odpisów z Ksiąg Wieczystych,
opracowanie operatu technicznego wraz z mapami projektu podziału działek, zawierającego wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny
złożenie Zamawiającemu po 6 egz. map potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK),
okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złożeniu operatu podziałowego do ODGiK celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Zadanie 3.-. wykonanie koncepcji odwodnienia ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z ulicami objętymi zakresem realizacji odpowiednio dla obu Części w tym uzyskanie:
1) mapy do celów informacyjnych
2) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
3) projektu koncepcyjnego odwodnienia wraz ze wstępnie oszacowanymi kosztami i uzgodnieniem ZDiZ.
Zadanie 4 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych
Zadanie 5 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez wykonywanie zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia oraz sporządzenie dokumentacji projektowych wynikających z wad ww. dokumentacji.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 392
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie Zadania 5 dla obu części przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg z infrastrukturą techniczną o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł każda, dla których w tym okresie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadające, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, tj. co najmniej 1 osobą w specjalności:
1) drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg z infrastrukturą techniczną,
2) architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie projektu budowlanego w specjalności architektonicznej,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg z infrastrukturą techniczną,
4) instalacyjnej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie projektu budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
5) instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych,
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia wykonawca powinien wykazać, że:
1) w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością zawodową – wymaganie uznaje się za spełnione, jeśli wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi o cechach określonych w SIWZ – niezależnie od liczby części o którą się ubiega;
2) w zakresie dysponowania osobami które skieruje do realizacji zamówienia – wymaganie uznaje się za spełnione, jeśli wykonawca wykaże co najmniej po 1 osobie spełniającej warunki określone w SIWZ – niezależnie od liczby części o którą się ubiega.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w SIWZ., wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 21/08/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 20/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 21/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
 
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.101.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), Część 2 – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ, dotyczący:
3.1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
3.1.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
4.2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4.4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
4.5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
4.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,
4.7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
4.8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
4.9. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej
Szczegółowe informacje dotyczące pkt. 4.1-4.9 znajdują się w pkt. 7.2. SIWZ.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224587701Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:04/07/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Horiszna
Wprowadził informację: Zdzisława Janowska
Ostatnio zmodyfikował: Zdzisława Janowska
Data wytworzenia informacji: 22.08.2017
Data udostępnienia informacji: 22.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2017 09:19 Aktualizacja treści Zdzisława Janowska
10.07.2017 11:03 Aktualizacja treści Zdzisława Janowska
10.07.2017 11:01 Aktualizacja treści Zdzisława Janowska