Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Rejestracji Urodzeń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 18
Tel. 58-66-88-115
        58-66-88-118
fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty- dokumenty tożsamości rodziców i dziecka, które ukończyło 13 lat
- wniosek o zmianę imienia/nazwiska
- oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska małoletniego dziecka;
- oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat wyrażające zgodę na zmianę nazwiska - złożone w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub w formie pisemnej poświadczonej przez notariusza lub konsula;
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia/nazwiska. 
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku
- wydanie decyzji administracyjnej 
opłatyOpłata skarbowa:
- 37,00 zł - decyzja o zmianie imienia i nazwiska;

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 18.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacjeWniosek o zmianę imienia/nazwiska można złożyć do wybranego kierownika USC.  
tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
podstawa prawna-ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz.1414 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
druki

wniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: wwitoslawska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 07.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:44 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
29.02.2016 08:58 Korekta Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:16 Korekta Wiesława Witosławska
01.03.2015 14:34 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:17 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:07 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 12:39 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.02.2013 10:51 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
20.11.2012 09:50 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:10 Korekta Wiesława Witosławska
01.04.2011 14:11 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
14.10.2010 14:32 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:12 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska