Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Rejestracji Małżeństw
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok.17
Tel. 58-66-88-110
        58-66-88-112
fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dowód wpłaty opłaty skarbowej 84 zł dokonanej na konto urzędu sporządzającego akt małżeństwa, jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpi poza Gdynią
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.  
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada) 
opłatyOpłata skarbowa:
- 84,00 zł - sporządzenie aktu małżeństwa

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacjeZaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia. 
tryb odwoławczyW przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności. 
podstawa prawna- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 81
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) art. 4¹, 5, 8, 10
-ustawa z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) art. 4 ,5
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
druki

wniosek o wydanie zaświadczenia do kościoła

zapewnienie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: wwitoslawska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 02.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:51 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
15.04.2016 08:25 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.02.2016 08:52 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
13.09.2015 13:38 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:59 Dodanie informacji Iwona Tyczyńska
11.05.2015 15:13 Korekta Dorota Nelke
11.05.2015 15:10 Korekta Dorota Nelke
29.04.2015 12:08 Korekta Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:17 Korekta Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:16 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
28.02.2015 14:23 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 14:19 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
28.02.2015 14:10 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:19 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:08 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 14:34 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:26 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.02.2013 10:47 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
06.12.2012 12:24 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
02.10.2012 09:40 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:12 Korekta Wiesława Witosławska
14.10.2010 14:07 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
04.10.2010 08:16 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:16 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska