Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Rejestracji Małżeństw
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok.17
Tel. 58-66-88-110
        58-66-88-112
fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
- osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa oraz wymaganych dokumentów. 
opłatyOpłata skarbowa:
- 38,00 zł - zaświadczenie

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacje1) Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa
2) Celem złożenia zapewnienia należy stawić się u wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
3) Zaświadczenie ważne jest 6 m-cy od daty wystawienia.  
tryb odwoławczyW przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności. 
podstawa prawna- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 83
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
druki

wniosek o wydanie zaświadczenia za granicę

zapewnienie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: wwitoslawska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 09.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:53 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
15.04.2016 08:25 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.02.2016 08:49 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:55 Korekta Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:54 Dodanie informacji Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:06 Korekta Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:13 Korekta Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:10 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
28.02.2015 14:00 Korekta Wiesława Witosławska
28.02.2015 13:55 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
28.02.2015 13:48 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:20 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:09 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:24 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.02.2013 10:13 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
06.12.2012 12:25 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:12 Korekta Wiesława Witosławska
08.02.2012 12:26 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
14.10.2010 13:46 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:18 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska