Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Referat do spraw Archiwum USC
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 19
Tel. 58-66-88-119
fax /58/ 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątki od 8.00 do 16.00
 
wymagane dokumenty- dokument tożsamości
- wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
a) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności
- oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
b) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego 
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku i kompletu dokumentów
- wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa 
opłatyOpłata skarbowa:
- 11 zł - za czynność wpisania wzmianki dodatkowej

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 23.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, chyba, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
inne informacje1) Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.
2) Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
a) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
b) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
c) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
d) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
e) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
f) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
g) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)
3) W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:
- osobiście
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów)
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC 
tryb odwoławczyNie dotyczy 
podstawa prawna-ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)-art. 1145 - 1147
-ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.)-art. 24
-ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
-rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1)-art. 1 ust.1 pkt. a oraz art. 37 i 39
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
drukiwniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2009
Data udostępnienia informacji: 03.07.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:30 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
24.08.2016 11:03 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
24.08.2016 10:45 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
15.04.2016 08:21 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.02.2016 08:24 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
09.06.2015 10:09 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:24 Korekta Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:54 Korekta Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:50 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
01.03.2015 15:52 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
01.03.2015 15:49 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
01.03.2015 15:42 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:10 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 13:59 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.05.2013 12:33 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.02.2013 10:56 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
20.11.2012 09:53 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:05 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.02.2012 12:21 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
14.10.2010 15:01 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska